گل دهم ایران - هتریک کریم انصاری فرد

۳۶,۴۷۰

گل دوم عراق به ایران ( علا عباس )
گل دوم عراق به ایران ( علا عباس )
۳۳,۳۳۷
گل اول ایران به عراق ( احمد نوراللهی )
گل اول ایران به عراق ( احمد نوراللهی )
۸۹,۶۸۷
گل اول عراق به ایران ( محند علی )
گل اول عراق به ایران ( محند علی )
۶۰,۷۲۰
عراق - ایران
عراق - ایران
۱۲,۴۴۷
گل اول بحرین به ایران ( هاردان - پنالتی )
گل اول بحرین به ایران ( هاردان - پنالتی )
۳۵,۳۵۵
بحرین - ایران
بحرین - ایران
۱۹,۷۶۶
گل سیزهم ایران محمدی
گل سیزهم ایران محمدی
۴۸,۳۹۶
گل دوازدهم ایران - دبل محبی
گل دوازدهم ایران - دبل محبی
۲۹,۷۰۸
گل یازدهم ایران - محبی
گل یازدهم ایران - محبی
۲۳,۱۹۹
گل نهم ایران به کامبوج - دبل مهدی طارمی
گل نهم ایران به کامبوج - دبل مهدی طارمی
۲۵,۵۸۲
گل هشتم ایران -دبل کریم انصاری فرد
گل هشتم ایران -دبل کریم انصاری فرد
۱۹,۲۱۷
پنالتی گرفتن علیرضا بیرانوند
پنالتی گرفتن علیرضا بیرانوند
۴۳,۶۹۵
گل چهاردهم ایران کریم انصاری فرد
گل چهاردهم ایران کریم انصاری فرد
۱۹,۹۸۸
گل هفتم ایران به کامبوج - هتریک سردار
گل هفتم ایران به کامبوج - هتریک سردار
۴۳,۴۳۷
گل ششم ایران به کامبوج  - کریم انصاری فرد
گل ششم ایران به کامبوج - کریم انصاری فرد
۲۱,۵۱۳
گل پنجم ایران به کامبوج - دبل سردار
گل پنجم ایران به کامبوج - دبل سردار
۱۷,۶۶۶
گل چهارم ایران به کامبوج - گل به خودی
گل چهارم ایران به کامبوج - گل به خودی
۱۶,۱۳۰
گل سوم ایران به کامبوج -محمدحسین کنعانی زادگان
گل سوم ایران به کامبوج -محمدحسین کنعانی زادگان
۲۰,۷۲۹
گل دوم ایران به کامبوج - سردار آزمون
گل دوم ایران به کامبوج - سردار آزمون
۱۸,۲۶۵
گل اول ایران به کامبوج - احمد نورالهی
گل اول ایران به کامبوج - احمد نورالهی
۳۰,۵۱۰
ایران - کامبوج
ایران - کامبوج
۲۶,۸۰۵
گل دوم ایران به هنگ کنگ (کریم انصاری فرد)
گل دوم ایران به هنگ کنگ (کریم انصاری فرد)
۴۷,۱۹۶
گل اول ایران به هنگ کنگ (سردار آزمون)
گل اول ایران به هنگ کنگ (سردار آزمون)
۵۱,۸۳۰
هنگ کنگ - ایران
هنگ کنگ - ایران
۲۸,۸۷۵