گل هشتم ایران -دبل کریم انصاری فرد

۱۹,۲۲۵

گل دوم عراق به ایران ( علا عباس )
گل دوم عراق به ایران ( علا عباس )
۳۳,۳۶۰
گل اول ایران به عراق ( احمد نوراللهی )
گل اول ایران به عراق ( احمد نوراللهی )
۸۹,۷۱۱
گل اول عراق به ایران ( محند علی )
گل اول عراق به ایران ( محند علی )
۶۰,۷۴۸
عراق - ایران
عراق - ایران
۱۲,۴۶۹
گل اول بحرین به ایران ( هاردان - پنالتی )
گل اول بحرین به ایران ( هاردان - پنالتی )
۳۵,۳۷۲
بحرین - ایران
بحرین - ایران
۱۹,۷۷۲
گل سیزهم ایران محمدی
گل سیزهم ایران محمدی
۴۸,۴۱۱
گل دوازدهم ایران - دبل محبی
گل دوازدهم ایران - دبل محبی
۲۹,۷۱۴
گل یازدهم ایران - محبی
گل یازدهم ایران - محبی
۲۳,۲۰۴
گل دهم ایران - هتریک کریم انصاری فرد
گل دهم ایران - هتریک کریم انصاری فرد
۳۶,۴۷۵
گل نهم ایران به کامبوج - دبل مهدی طارمی
گل نهم ایران به کامبوج - دبل مهدی طارمی
۲۵,۵۹۰
پنالتی گرفتن علیرضا بیرانوند
پنالتی گرفتن علیرضا بیرانوند
۴۳,۷۱۹
گل چهاردهم ایران کریم انصاری فرد
گل چهاردهم ایران کریم انصاری فرد
۱۹,۹۹۴
گل هفتم ایران به کامبوج - هتریک سردار
گل هفتم ایران به کامبوج - هتریک سردار
۴۳,۴۵۵
گل ششم ایران به کامبوج  - کریم انصاری فرد
گل ششم ایران به کامبوج - کریم انصاری فرد
۲۱,۵۲۰
گل پنجم ایران به کامبوج - دبل سردار
گل پنجم ایران به کامبوج - دبل سردار
۱۷,۶۷۷
گل چهارم ایران به کامبوج - گل به خودی
گل چهارم ایران به کامبوج - گل به خودی
۱۶,۱۳۷
گل سوم ایران به کامبوج -محمدحسین کنعانی زادگان
گل سوم ایران به کامبوج -محمدحسین کنعانی زادگان
۲۰,۷۴۲
گل دوم ایران به کامبوج - سردار آزمون
گل دوم ایران به کامبوج - سردار آزمون
۱۸,۲۷۸
گل اول ایران به کامبوج - احمد نورالهی
گل اول ایران به کامبوج - احمد نورالهی
۳۰,۵۳۱
ایران - کامبوج
ایران - کامبوج
۲۶,۸۵۲
گل دوم ایران به هنگ کنگ (کریم انصاری فرد)
گل دوم ایران به هنگ کنگ (کریم انصاری فرد)
۴۷,۲۱۳
گل اول ایران به هنگ کنگ (سردار آزمون)
گل اول ایران به هنگ کنگ (سردار آزمون)
۵۱,۸۴۰
هنگ کنگ - ایران
هنگ کنگ - ایران
۲۸,۸۹۲