گل سوم ایران به کامبوج -محمدحسین کنعانی زادگان

۲۰,۷۳۲

گل دوم عراق به ایران ( علا عباس )
گل دوم عراق به ایران ( علا عباس )
۳۳,۳۶۱
گل اول ایران به عراق ( احمد نوراللهی )
گل اول ایران به عراق ( احمد نوراللهی )
۸۹,۷۱۲
گل اول عراق به ایران ( محند علی )
گل اول عراق به ایران ( محند علی )
۶۰,۷۴۸
عراق - ایران
عراق - ایران
۱۲,۴۶۹
گل اول بحرین به ایران ( هاردان - پنالتی )
گل اول بحرین به ایران ( هاردان - پنالتی )
۳۵,۳۷۲
بحرین - ایران
بحرین - ایران
۱۹,۷۷۲
گل سیزهم ایران محمدی
گل سیزهم ایران محمدی
۴۸,۴۱۱
گل دوازدهم ایران - دبل محبی
گل دوازدهم ایران - دبل محبی
۲۹,۷۱۵
گل یازدهم ایران - محبی
گل یازدهم ایران - محبی
۲۳,۲۰۴
گل دهم ایران - هتریک کریم انصاری فرد
گل دهم ایران - هتریک کریم انصاری فرد
۳۶,۴۷۵
گل نهم ایران به کامبوج - دبل مهدی طارمی
گل نهم ایران به کامبوج - دبل مهدی طارمی
۲۵,۵۹۰
گل هشتم ایران -دبل کریم انصاری فرد
گل هشتم ایران -دبل کریم انصاری فرد
۱۹,۲۲۶
پنالتی گرفتن علیرضا بیرانوند
پنالتی گرفتن علیرضا بیرانوند
۴۳,۷۲۰
گل چهاردهم ایران کریم انصاری فرد
گل چهاردهم ایران کریم انصاری فرد
۱۹,۹۹۴
گل هفتم ایران به کامبوج - هتریک سردار
گل هفتم ایران به کامبوج - هتریک سردار
۴۳,۴۵۵
گل ششم ایران به کامبوج  - کریم انصاری فرد
گل ششم ایران به کامبوج - کریم انصاری فرد
۲۱,۵۲۰
گل پنجم ایران به کامبوج - دبل سردار
گل پنجم ایران به کامبوج - دبل سردار
۱۷,۶۷۷
گل چهارم ایران به کامبوج - گل به خودی
گل چهارم ایران به کامبوج - گل به خودی
۱۶,۱۳۷
گل دوم ایران به کامبوج - سردار آزمون
گل دوم ایران به کامبوج - سردار آزمون
۱۸,۲۷۸
گل اول ایران به کامبوج - احمد نورالهی
گل اول ایران به کامبوج - احمد نورالهی
۳۰,۵۳۱
ایران - کامبوج
ایران - کامبوج
۲۶,۸۵۲
گل دوم ایران به هنگ کنگ (کریم انصاری فرد)
گل دوم ایران به هنگ کنگ (کریم انصاری فرد)
۴۷,۲۱۴
گل اول ایران به هنگ کنگ (سردار آزمون)
گل اول ایران به هنگ کنگ (سردار آزمون)
۵۱,۸۴۰
هنگ کنگ - ایران
هنگ کنگ - ایران
۲۸,۸۹۲