گل اول ایران به کامبوج - احمد نورالهی

۳۰,۵۰۴

گل دوم عراق به ایران ( علا عباس )
گل دوم عراق به ایران ( علا عباس )
۳۳,۳۳۱
گل اول ایران به عراق ( احمد نوراللهی )
گل اول ایران به عراق ( احمد نوراللهی )
۸۹,۶۸۰
گل اول عراق به ایران ( محند علی )
گل اول عراق به ایران ( محند علی )
۶۰,۷۱۷
عراق - ایران
عراق - ایران
۱۲,۴۴۵
گل اول بحرین به ایران ( هاردان - پنالتی )
گل اول بحرین به ایران ( هاردان - پنالتی )
۳۵,۳۵۰
بحرین - ایران
بحرین - ایران
۱۹,۷۶۶
گل سیزهم ایران محمدی
گل سیزهم ایران محمدی
۴۸,۳۹۲
گل دوازدهم ایران - دبل محبی
گل دوازدهم ایران - دبل محبی
۲۹,۷۰۸
گل یازدهم ایران - محبی
گل یازدهم ایران - محبی
۲۳,۱۹۸
گل دهم ایران - هتریک کریم انصاری فرد
گل دهم ایران - هتریک کریم انصاری فرد
۳۶,۴۵۶
گل نهم ایران به کامبوج - دبل مهدی طارمی
گل نهم ایران به کامبوج - دبل مهدی طارمی
۲۵,۵۸۱
گل هشتم ایران -دبل کریم انصاری فرد
گل هشتم ایران -دبل کریم انصاری فرد
۱۹,۲۱۷
پنالتی گرفتن علیرضا بیرانوند
پنالتی گرفتن علیرضا بیرانوند
۴۳,۶۹۲
گل چهاردهم ایران کریم انصاری فرد
گل چهاردهم ایران کریم انصاری فرد
۱۹,۹۸۴
گل هفتم ایران به کامبوج - هتریک سردار
گل هفتم ایران به کامبوج - هتریک سردار
۴۳,۴۳۶
گل ششم ایران به کامبوج  - کریم انصاری فرد
گل ششم ایران به کامبوج - کریم انصاری فرد
۲۱,۵۱۳
گل پنجم ایران به کامبوج - دبل سردار
گل پنجم ایران به کامبوج - دبل سردار
۱۷,۶۶۴
گل چهارم ایران به کامبوج - گل به خودی
گل چهارم ایران به کامبوج - گل به خودی
۱۶,۱۲۹
گل سوم ایران به کامبوج -محمدحسین کنعانی زادگان
گل سوم ایران به کامبوج -محمدحسین کنعانی زادگان
۲۰,۷۲۶
گل دوم ایران به کامبوج - سردار آزمون
گل دوم ایران به کامبوج - سردار آزمون
۱۸,۲۶۴
ایران - کامبوج
ایران - کامبوج
۲۶,۷۹۴
گل دوم ایران به هنگ کنگ (کریم انصاری فرد)
گل دوم ایران به هنگ کنگ (کریم انصاری فرد)
۴۷,۱۹۲
گل اول ایران به هنگ کنگ (سردار آزمون)
گل اول ایران به هنگ کنگ (سردار آزمون)
۵۱,۸۲۷
هنگ کنگ - ایران
هنگ کنگ - ایران
۲۸,۸۷۰