تنیس شانگهای چین ۲۰۱۹

۲,۰۹۷

تنیس شانگهای چین ۲۰۱۹
۱۸ مهر ماه ۱۳۹۸
۱۴:۱۰
دیدار نهایی تنیس مسترز شانگهای چین
دیدار نهایی تنیس مسترز شانگهای چین
۹۴۹
دیدار نهایی تنیس مسترز شانگهای چین
دیدار نهایی تنیس مسترز شانگهای چین
۱,۴۷۶
تنیس شانگهای ۲۰۱۹ / مدودف - نوری
تنیس شانگهای ۲۰۱۹ / مدودف - نوری
۵,۴۴۲
دیدار نهایی تنیس آزاد توکیو ۲۰۱۹
دیدار نهایی تنیس آزاد توکیو ۲۰۱۹
۱,۳۴۷
مسابقات تنیس آزاد آمریکا ۲۰۱۹ ، برتینی - مونفیلس
مسابقات تنیس آزاد آمریکا ۲۰۱۹ ، برتینی - مونفیلس
۱,۳۸۹
تنیس آزاد آمریکا ۲۰۱۹ ، واورینکا - مدودف
تنیس آزاد آمریکا ۲۰۱۹ ، واورینکا - مدودف
۱,۵۲۲
دیدار نهایی تنیس مونترال ۲۰۱۹ ، نادال - مدودف
دیدار نهایی تنیس مونترال ۲۰۱۹ ، نادال - مدودف
۲,۹۲۴
دیدار نهایی تنیس جایزه بزرگ قهرمانی کشور - کرج ، سینا مقیمی - مهدی سوری
دیدار نهایی تنیس جایزه بزرگ قهرمانی کشور - کرج ، سینا مقیمی - مهدی سوری
۱,۶۲۵
فینال مسابقات جایزه بزر‌گ ورزشگاه میثاق تهران ، حسام یزدی - اصلان منتخب
فینال مسابقات جایزه بزر‌گ ورزشگاه میثاق تهران ، حسام یزدی - اصلان منتخب
۱,۳۵۷
مسابقات جایزه بزرگ تنیس - باشگاه میثاق
مسابقات جایزه بزرگ تنیس - باشگاه میثاق
۲,۷۰۰
قهرمانی نواک جوکوویچ در دیدار پایانی تنیس ویمبلدون ۲۰۱۹
قهرمانی نواک جوکوویچ در دیدار پایانی تنیس ویمبلدون ۲۰۱۹
۱,۱۳۳
دیدار پایانی تنیس ویمبلدون ۲۰۱۹ ، فدرر - جوکوویچ
دیدار پایانی تنیس ویمبلدون ۲۰۱۹ ، فدرر - جوکوویچ
۴,۳۵۸
نیمه نهایی تنیس ویمبلدون ۲۰۱۹ ، جوکوویچ - باتيستا
نیمه نهایی تنیس ویمبلدون ۲۰۱۹ ، جوکوویچ - باتيستا
۱,۳۱۹
مسابقات تنیس روی میز تور ایرانی نوجوانان
مسابقات تنیس روی میز تور ایرانی نوجوانان
۱,۶۲۰
نیمه نهایی تنیس ویمبلدون ۲۰۱۹ ، فدرر - نادال
نیمه نهایی تنیس ویمبلدون ۲۰۱۹ ، فدرر - نادال
۳,۶۲۰
یک چهارم نهایی تنیس ویمبلدون ۲۰۱۹ ، فدرر - نیشی کوری
یک چهارم نهایی تنیس ویمبلدون ۲۰۱۹ ، فدرر - نیشی کوری
۱,۹۷۷
ویمبلدون ۲۰۱۹ ، سوزا - نادال
ویمبلدون ۲۰۱۹ ، سوزا - نادال
۸۹۴
ویمبلدون ۲۰۱۹ / رافائل نادال – نیک کیریوس
ویمبلدون ۲۰۱۹ / رافائل نادال – نیک کیریوس
۱,۶۶۴
ویمبلدون ۲۰۱۹ ، سوگیتا - نادال
ویمبلدون ۲۰۱۹ ، سوگیتا - نادال
۱,۲۱۵
ویمبلدون ۲۰۱۹ ، کلارک - فدرر
ویمبلدون ۲۰۱۹ ، کلارک - فدرر
۲,۰۶۳
قهرمانی رافائل نادال در تنیس رولند گاروس ۲۰۱۹
قهرمانی رافائل نادال در تنیس رولند گاروس ۲۰۱۹
۱,۲۲۲
دیدار پایانی تنیس پاریس (رولند گاروس) ۲۰۱۹ ، تیم - نادال
دیدار پایانی تنیس پاریس (رولند گاروس) ۲۰۱۹ ، تیم - نادال
۹۴۲
رقابت های تنیس پاریس (رولند گاروس) ۲۰۱۹ ، نادال - فدرر
رقابت های تنیس پاریس (رولند گاروس) ۲۰۱۹ ، نادال - فدرر
۲,۶۷۶
رقابت های تنیس پاریس (رولند گاروس) ۲۰۱۹ ، جوکوویچ - زورف
رقابت های تنیس پاریس (رولند گاروس) ۲۰۱۹ ، جوکوویچ - زورف
۱,۸۴۸
یک چهارم نهایی رولند گاروس پاریس ۲۰۱۹ ، فدرر - واورینکا
یک چهارم نهایی رولند گاروس پاریس ۲۰۱۹ ، فدرر - واورینکا
۲,۱۳۵
فینال تنیس رم ، نادال - جوکوویچ
فینال تنیس رم ، نادال - جوکوویچ
۲,۲۸۲