قسمت ۵

6,285

شبکه ۳
18 مهر ماه 1398
22:28
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
۴۰۳
واسطه تولید در جهان
واسطه تولید در جهان
۳۸۶
کنار گذاشتن داوری توسط داور میدون
کنار گذاشتن داوری توسط داور میدون
2,208
سنتی یا مکانیزه؟!
سنتی یا مکانیزه؟!
۲۷۲
بازگشت هنر اصیل ایرانی
بازگشت هنر اصیل ایرانی
۳۱۶
بازگشت به گذشته
بازگشت به گذشته
۲۶۰
حیرت آقا کریم!
حیرت آقا کریم!
۲۲۱
مبانی فروش دیجیتال
مبانی فروش دیجیتال
۱۳۷
آبیاری بهینه
آبیاری بهینه
۱۶۹
قسمت ۵۲ - فصل دوم
قسمت ۵۲ - فصل دوم
۷۲۷
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
۷۲۶
تصادف داور میدون
تصادف داور میدون
7,612
پشم خام و نخ مصنوعی
پشم خام و نخ مصنوعی
۶۶۲
صنعت خرما در ایران
صنعت خرما در ایران
۴۳۳
تشویق شرکت کننده توسط داور میدون
تشویق شرکت کننده توسط داور میدون
۸۳۰
قسمت ۵۱ - فصل دوم
قسمت ۵۱ - فصل دوم
۹۹۹
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
۷۶۳
از اول برنده مشخص بود
از اول برنده مشخص بود
۵۴۱
کم جا وکم هزینه ، مگه داریم؟
کم جا وکم هزینه ، مگه داریم؟
۵۴۲
عدم ارتباط با دنیا ، مشکل بزرگی برای کسب و کارها
عدم ارتباط با دنیا ، مشکل بزرگی برای کسب و کارها
۲۲۴
تبدیل ابزارهای جنگی به کسب و کار
تبدیل ابزارهای جنگی به کسب و کار
۴۰۱
گریه داوران برای  شهید حاج قاسم سلیمانی
گریه داوران برای شهید حاج قاسم سلیمانی
۶۸۲
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
۴۲۴
پیدا کردن وکیل کار سختیه ؟
پیدا کردن وکیل کار سختیه ؟
1,037
سفری به جنوب کشور با چشمانی بسته
سفری به جنوب کشور با چشمانی بسته
۸۹۵
استفاده از مناسبت ها در کسب و کار
استفاده از مناسبت ها در کسب و کار
۴۷۵
جلوگیری از کپی شدن در کسب و کار
جلوگیری از کپی شدن در کسب و کار
۴۰۴
بزرگترین هنر یک کارآفرین چیست ؟
بزرگترین هنر یک کارآفرین چیست ؟
۳۲۸
نابرده رنج گنج میسر نمی شود
نابرده رنج گنج میسر نمی شود
4,711
قسمت ۵۰
قسمت ۵۰
1,022