قسمت ۵۵

۷۴۳

قسمت ۵۵
۱۸ مهر ماه ۱۳۹۸
۰۰:۳۱
قسمت ۵۴
قسمت ۵۴
۲,۱۳۴
قسمت ۵۳
قسمت ۵۳
۷۸۸
قسمت ۵۲
قسمت ۵۲
۸۴۱
میز کسب و کار نوپا : گفتگو با محمد امین صمدی و کوشا کیان وش
میز کسب و کار نوپا : گفتگو با محمد امین صمدی و کوشا کیان وش
۶۳۴
میز مشاوره : گفتگو با دکتر میثم شفیعی - بخش دوم
میز مشاوره : گفتگو با دکتر میثم شفیعی - بخش دوم
۳۶۰
میز کسب و کارهای فروشگاهی : گفتگو با دکتر مهدی موسوی
میز کسب و کارهای فروشگاهی : گفتگو با دکتر مهدی موسوی
۲۸۶
میز مشاوره : گفتگو با دکتر میثم شفیعی - بخش اول
میز مشاوره : گفتگو با دکتر میثم شفیعی - بخش اول
۲۶۴
قسمت ۵۱
قسمت ۵۱
۲۴۳
میز کسب و کار نوپا : گفتگو با محمد مهدی باریده و امین مظفری فراز
میز کسب و کار نوپا : گفتگو با محمد مهدی باریده و امین مظفری فراز
۴۵۲
میز کسب و کارهای فروشگاهی : گفتگو با دکتر جواد موسوی
میز کسب و کارهای فروشگاهی : گفتگو با دکتر جواد موسوی
۲۱۶
میز مشاوره : گفتگو با دکتر حمیدرضا عظیمی
میز مشاوره : گفتگو با دکتر حمیدرضا عظیمی
۲۱۸
قسمت ۵۰
قسمت ۵۰
۲۲۶
میز کسب و کار نوپا : گفتگو با مصطفی دشتی
میز کسب و کار نوپا : گفتگو با مصطفی دشتی
۴۳۸
میز کسب و کارهای فروشگاهی : گفتگو با دکتر جواد موسوی
میز کسب و کارهای فروشگاهی : گفتگو با دکتر جواد موسوی
۴۱۴
میز مشاوره : گفتگو با دکتر افشین گلستان
میز مشاوره : گفتگو با دکتر افشین گلستان
۳۸۲
قسمت ۴۹
قسمت ۴۹
۲۱۹
میز کسب و کار نوپا : گفتگو با محمد احسان غیاثوند و احسان آقا محمد جعفر
میز کسب و کار نوپا : گفتگو با محمد احسان غیاثوند و احسان آقا محمد جعفر
۹۰۲
میز روانشناسی کسب و کار : گفتگو با دکتر محمد بهشتیان
میز روانشناسی کسب و کار : گفتگو با دکتر محمد بهشتیان
۴۶۰
میز مشاوره : گفتگو با دکتر محمد مهدی ربانی - بخش دوم
میز مشاوره : گفتگو با دکتر محمد مهدی ربانی - بخش دوم
۳۴۶
میز مشاوره : گفتگو با دکتر محمد مهدی ربانی - بخش اول
میز مشاوره : گفتگو با دکتر محمد مهدی ربانی - بخش اول
۲۰۳
قسمت ۴۸
قسمت ۴۸
۲۳۲
میز کسب و کار نوپا : گفتگو با زینب اخ الصنایع و حسن فیروزی
میز کسب و کار نوپا : گفتگو با زینب اخ الصنایع و حسن فیروزی
۷۰۳
میز مشاوره : گفتگو با دکتر علی اکبر فرجادیان - بخش دوم
میز مشاوره : گفتگو با دکتر علی اکبر فرجادیان - بخش دوم
۵۱۱
میز کسب و کارهای فروشگاهی : گفتگو با دکتر جواد موسوی
میز کسب و کارهای فروشگاهی : گفتگو با دکتر جواد موسوی
۴۵۸
میز مشاوره : گفتگو با دکتر علی اکبر فرجادیان - بخش اول
میز مشاوره : گفتگو با دکتر علی اکبر فرجادیان - بخش اول
۴۴۱
قسمت ۴۷
قسمت ۴۷
۳۰۵
میز کسب و کار نوپا : گفتگو با بهنام خزاعی و سینا عادلی
میز کسب و کار نوپا : گفتگو با بهنام خزاعی و سینا عادلی
۳۲۴
میز مشاوره : گفتگو با دکتر محمد حسین انصاری فرد و دکتر فریدون گل افرا
میز مشاوره : گفتگو با دکتر محمد حسین انصاری فرد و دکتر فریدون گل افرا
۲۷۱
میز مشاوره : گفتگو با دکتر فریدون گل افرا
میز مشاوره : گفتگو با دکتر فریدون گل افرا
۲۶۳