و کویر شاهد بود - ۱۷ مهر ۱۳۹۸

۱۶۸

و کویر شاهد بود - ۱۷ مهر ۱۳۹۸
۱۷ مهر ماه ۱۳۹۸
۱۷:۲۹