سخنرانی علامه جعفری

۱۷۲

سخنرانی علامه جعفری
۱۷ مهر ماه ۱۳۹۸
۰۳:۴۰
علامه جعفری - ۲۶ مهر ۱۳۹۸
علامه جعفری - ۲۶ مهر ۱۳۹۸
۱۹
علامه جعفری - ۲۴ مهر ۱۳۹۸
علامه جعفری - ۲۴ مهر ۱۳۹۸
۷۵
علامه جعفری
علامه جعفری
۸۷
علامه جعفری-۲۲ مهر ۱۳۹۸
علامه جعفری-۲۲ مهر ۱۳۹۸
۹۲
علامه جعفری - ۲۱ مهر ۱۳۹۸
علامه جعفری - ۲۱ مهر ۱۳۹۸
۱۳۰
علامه جعفری - ۲۰ مهر ۱۳۹۸
علامه جعفری - ۲۰ مهر ۱۳۹۸
۱۷۵
علامه جعفری-۱۹ مهر ۱۳۹۸
علامه جعفری-۱۹ مهر ۱۳۹۸
۱۴۴
علامه جعفری - ۱۸ مهر ۱۳۹۸
علامه جعفری - ۱۸ مهر ۱۳۹۸
۱۵۱
مرحوم علامه محمد تقی جعفری - ۱۶ مهر ۱۳۹۸
مرحوم علامه محمد تقی جعفری - ۱۶ مهر ۱۳۹۸
۲۸۳
علامه جعفری - ۱۵ مهر ۱۳۹۸
علامه جعفری - ۱۵ مهر ۱۳۹۸
۲۸۸
آیت الله ناصری - ۱۴ مهر ۱۳۹۸
آیت الله ناصری - ۱۴ مهر ۱۳۹۸
۱۱۹
آیت الله ناصری -۱۳ مهر ۱۳۹۸
آیت الله ناصری -۱۳ مهر ۱۳۹۸
۱۳۴
آیت الله ناصری - ۱۲ مهر ۱۳۹۸
آیت الله ناصری - ۱۲ مهر ۱۳۹۸
۱۳۱
آیت الله ناصری - ۱۱ مهر ۱۳۹۸
آیت الله ناصری - ۱۱ مهر ۱۳۹۸
۱۲۵
آیت الله ناصری -۱۰ مهر ۱۳۹۸
آیت الله ناصری -۱۰ مهر ۱۳۹۸
۱۲۴
آیت الله ناصری - ۹ مهر ۱۳۹۸
آیت الله ناصری - ۹ مهر ۱۳۹۸
۱۴۴
ایت الله ناصری - ۸ مهر ۱۳۹۸
ایت الله ناصری - ۸ مهر ۱۳۹۸
۹۷
آیت الله ناصری -۷ مهر ۱۳۹۸
آیت الله ناصری -۷ مهر ۱۳۹۸
۱۰۸
آیت الله ناصری - ۶ مهر ۱۳۹۸
آیت الله ناصری - ۶ مهر ۱۳۹۸
۱۰۵
آیت الله ناصری -۵ مهر ۱۳۹۸
آیت الله ناصری -۵ مهر ۱۳۹۸
۱۱۷
آیت الله ناصری -۴ مهر ۱۳۹۸
آیت الله ناصری -۴ مهر ۱۳۹۸
۱۴۵
آیت الله ناصری -۳ مهر ۱۳۹۸
آیت الله ناصری -۳ مهر ۱۳۹۸
۴۶
آیت الله ناصری - ۲ مهر ۱۳۹۸
آیت الله ناصری - ۲ مهر ۱۳۹۸
۱۷۴
آیت الله ناصری - ۱ مهر ۱۳۹۸
آیت الله ناصری - ۱ مهر ۱۳۹۸
۱۸۹
آیت الله ناصری -۳۱ شهریور ۱۳۹۸
آیت الله ناصری -۳۱ شهریور ۱۳۹۸
۲۰۶
آیت الله ناصری -۳۰ شهریور ۱۳۹۸
آیت الله ناصری -۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۱۷۷
آیت الله ناصری - ۲۹ شهریور ۱۳۹۸
آیت الله ناصری - ۲۹ شهریور ۱۳۹۸
۱۳۸
آیت الله ناصری -۲۸ شهریور ۱۳۹۸
آیت الله ناصری -۲۸ شهریور ۱۳۹۸
۱۲۳
آیت الله ناصری -۲۵ شهریور ۱۳۹۸
آیت الله ناصری -۲۵ شهریور ۱۳۹۸
۱۵۳