سنگ نوردی ۲۰۱۹

۳۴۰

سنگ نوردی ۲۰۱۹
۱۷ مهر ماه ۱۳۹۸
۰۴:۵۰
قهرمانی جهان در رشته سرعت ژاپن ۲۰۱۹
قهرمانی جهان در رشته سرعت ژاپن ۲۰۱۹
۵۸۷
قهرمانی جهان در رشته سنگ کوتاه ژاپن ۲۰۱۹
قهرمانی جهان در رشته سنگ کوتاه ژاپن ۲۰۱۹
۵۲۱
مرحله نهایی قهرمانی جهان در رشته سنگ کوتاه ژاپن ۲۰۱۹
مرحله نهایی قهرمانی جهان در رشته سنگ کوتاه ژاپن ۲۰۱۹
۳۲۹
قهرمانی جهان در رشته سرطناب ژاپن ۲۰۱۹
قهرمانی جهان در رشته سرطناب ژاپن ۲۰۱۹
۲۶۳
مسابقات نهایی قهرمانی جهان فرانسه ۲۰۱۹
مسابقات نهایی قهرمانی جهان فرانسه ۲۰۱۹
۸۰۳
مرحله نهایی مسابقات سنگ نوردی قهرمانی جهان در رشته سرطناب فرانسه ۲۰۱۹
مرحله نهایی مسابقات سنگ نوردی قهرمانی جهان در رشته سرطناب فرانسه ۲۰۱۹
۳۷۹
جام جهانی سنگ نوردی سرعت فرانسه - ۲۰۱۹
جام جهانی سنگ نوردی سرعت فرانسه - ۲۰۱۹
۷۴۶
قهرمانی جهان در رشته سرطناب سوییس ۲۰۱۹
قهرمانی جهان در رشته سرطناب سوییس ۲۰۱۹
۴۴۷
جام جهانی در رده سرعت سوییس ۲۰۱۹
جام جهانی در رده سرعت سوییس ۲۰۱۹
۷۶۵
قهرمانی جهان در رشته بولدرینگ آمریکا ۲۰۱۹
قهرمانی جهان در رشته بولدرینگ آمریکا ۲۰۱۹
۶۱۰
سومین مرحله سنگ نوردی قهرمانی جهان چین ۲۰۱۹
سومین مرحله سنگ نوردی قهرمانی جهان چین ۲۰۱۹
۹۳۳
مرحله چهارم سنگ نوردی بولدرینگ قهرمانی جهان چین ۲۰۱۹
مرحله چهارم سنگ نوردی بولدرینگ قهرمانی جهان چین ۲۰۱۹
۹۱۳
سومین مرحله مسابقات جهانی سنگ نوردی سرعت چین ۲۰۱۹
سومین مرحله مسابقات جهانی سنگ نوردی سرعت چین ۲۰۱۹
۹۶۳
دومین مرحله مسابقات جهانی سنگ نوردی سرعت چین ۲۰۱۹
دومین مرحله مسابقات جهانی سنگ نوردی سرعت چین ۲۰۱۹
۲,۲۸۵
قهرمانی جهان روسیه - ۲۰۱۹
قهرمانی جهان روسیه - ۲۰۱۹
۹۵۵
دومین دوره قهرمانی جهان روسیه ۲۰۱۹
دومین دوره قهرمانی جهان روسیه ۲۰۱۹
۹۳۴
اولین مرحله مسابقات قهرمانی جهان در رشته سنگ کوتاه سوییس ۲۰۱۹
اولین مرحله مسابقات قهرمانی جهان در رشته سنگ کوتاه سوییس ۲۰۱۹
۵۹۸
قهرمانی جهان_چین ۲۰۱۸
قهرمانی جهان_چین ۲۰۱۸
۶۰۱
ششمین دوره مسابقات سنگ نوردی قهرمانی جهان - چین ۲۰۱۸
ششمین دوره مسابقات سنگ نوردی قهرمانی جهان - چین ۲۰۱۸
۹۰۲
مسابقات قهرمانی جهانی چین ۲۰۱۸ - بخش ۴
مسابقات قهرمانی جهانی چین ۲۰۱۸ - بخش ۴
۵۷۹
مسابقات قهرمانی جهانی چین ۲۰۱۸ - بخش ۳
مسابقات قهرمانی جهانی چین ۲۰۱۸ - بخش ۳
۳۸۳
مسابقات قهرمانی جهانی چین ۲۰۱۸ - بخش ۲
مسابقات قهرمانی جهانی چین ۲۰۱۸ - بخش ۲
۴۴۷
مسابقات قهرمانی جهانی چین ۲۰۱۸ - بخش ۱
مسابقات قهرمانی جهانی چین ۲۰۱۸ - بخش ۱
۷۰۰
مسابقات قهرمانی جهانی اتريش ۲۰۱۸ - بخش ۷
مسابقات قهرمانی جهانی اتريش ۲۰۱۸ - بخش ۷
۳۷۶
پنجمین دوره سنگ نوردی قهرمانی جهان_چین ۲۰۱۸
پنجمین دوره سنگ نوردی قهرمانی جهان_چین ۲۰۱۸
۵۱۸
مسابقات قهرمانی جهانی اتريش ۲۰۱۸ - بخش ۶
مسابقات قهرمانی جهانی اتريش ۲۰۱۸ - بخش ۶
۳۷۳
مسابقات قهرمانی جهانی اتريش ۲۰۱۸ - بخش ۵
مسابقات قهرمانی جهانی اتريش ۲۰۱۸ - بخش ۵
۶۱۵
قهرمانی جهان اسلوونی ۲۰۱۸ - بخش ۱
قهرمانی جهان اسلوونی ۲۰۱۸ - بخش ۱
۱,۳۹۴
مسابقات قهرمانی جهانی اتريش ۲۰۱۸ - بخش ۴
مسابقات قهرمانی جهانی اتريش ۲۰۱۸ - بخش ۴
۶۱۵