تنیس شانگهای ۲۰۱۹ / مدودف - نوری

۵,۴۵۲

تنیس شانگهای ۲۰۱۹ / مدودف - نوری
۱۶ مهر ماه ۱۳۹۸
۱۵:۵۸
دیدار نهایی تنیس مسترز شانگهای چین
دیدار نهایی تنیس مسترز شانگهای چین
۹۸۸
دیدار نهایی تنیس مسترز شانگهای چین
دیدار نهایی تنیس مسترز شانگهای چین
۱,۴۹۹
تنیس شانگهای چین ۲۰۱۹
تنیس شانگهای چین ۲۰۱۹
۲,۱۱۸
دیدار نهایی تنیس آزاد توکیو ۲۰۱۹
دیدار نهایی تنیس آزاد توکیو ۲۰۱۹
۱,۳۶۴
مسابقات تنیس آزاد آمریکا ۲۰۱۹ ، برتینی - مونفیلس
مسابقات تنیس آزاد آمریکا ۲۰۱۹ ، برتینی - مونفیلس
۱,۳۹۵
تنیس آزاد آمریکا ۲۰۱۹ ، واورینکا - مدودف
تنیس آزاد آمریکا ۲۰۱۹ ، واورینکا - مدودف
۱,۵۲۵
دیدار نهایی تنیس مونترال ۲۰۱۹ ، نادال - مدودف
دیدار نهایی تنیس مونترال ۲۰۱۹ ، نادال - مدودف
۲,۹۳۸
دیدار نهایی تنیس جایزه بزرگ قهرمانی کشور - کرج ، سینا مقیمی - مهدی سوری
دیدار نهایی تنیس جایزه بزرگ قهرمانی کشور - کرج ، سینا مقیمی - مهدی سوری
۱,۶۴۲
فینال مسابقات جایزه بزر‌گ ورزشگاه میثاق تهران ، حسام یزدی - اصلان منتخب
فینال مسابقات جایزه بزر‌گ ورزشگاه میثاق تهران ، حسام یزدی - اصلان منتخب
۱,۳۶۱
مسابقات جایزه بزرگ تنیس - باشگاه میثاق
مسابقات جایزه بزرگ تنیس - باشگاه میثاق
۲,۷۰۰
قهرمانی نواک جوکوویچ در دیدار پایانی تنیس ویمبلدون ۲۰۱۹
قهرمانی نواک جوکوویچ در دیدار پایانی تنیس ویمبلدون ۲۰۱۹
۱,۱۳۳
دیدار پایانی تنیس ویمبلدون ۲۰۱۹ ، فدرر - جوکوویچ
دیدار پایانی تنیس ویمبلدون ۲۰۱۹ ، فدرر - جوکوویچ
۴,۳۶۵
نیمه نهایی تنیس ویمبلدون ۲۰۱۹ ، جوکوویچ - باتيستا
نیمه نهایی تنیس ویمبلدون ۲۰۱۹ ، جوکوویچ - باتيستا
۱,۳۱۹
مسابقات تنیس روی میز تور ایرانی نوجوانان
مسابقات تنیس روی میز تور ایرانی نوجوانان
۱,۶۲۳
نیمه نهایی تنیس ویمبلدون ۲۰۱۹ ، فدرر - نادال
نیمه نهایی تنیس ویمبلدون ۲۰۱۹ ، فدرر - نادال
۳,۶۲۷
یک چهارم نهایی تنیس ویمبلدون ۲۰۱۹ ، فدرر - نیشی کوری
یک چهارم نهایی تنیس ویمبلدون ۲۰۱۹ ، فدرر - نیشی کوری
۱,۹۷۷
ویمبلدون ۲۰۱۹ ، سوزا - نادال
ویمبلدون ۲۰۱۹ ، سوزا - نادال
۸۹۵
ویمبلدون ۲۰۱۹ / رافائل نادال – نیک کیریوس
ویمبلدون ۲۰۱۹ / رافائل نادال – نیک کیریوس
۱,۶۶۹
ویمبلدون ۲۰۱۹ ، سوگیتا - نادال
ویمبلدون ۲۰۱۹ ، سوگیتا - نادال
۱,۲۱۵
ویمبلدون ۲۰۱۹ ، کلارک - فدرر
ویمبلدون ۲۰۱۹ ، کلارک - فدرر
۲,۰۶۳
قهرمانی رافائل نادال در تنیس رولند گاروس ۲۰۱۹
قهرمانی رافائل نادال در تنیس رولند گاروس ۲۰۱۹
۱,۲۲۴
دیدار پایانی تنیس پاریس (رولند گاروس) ۲۰۱۹ ، تیم - نادال
دیدار پایانی تنیس پاریس (رولند گاروس) ۲۰۱۹ ، تیم - نادال
۹۴۲
رقابت های تنیس پاریس (رولند گاروس) ۲۰۱۹ ، نادال - فدرر
رقابت های تنیس پاریس (رولند گاروس) ۲۰۱۹ ، نادال - فدرر
۲,۶۸۴
رقابت های تنیس پاریس (رولند گاروس) ۲۰۱۹ ، جوکوویچ - زورف
رقابت های تنیس پاریس (رولند گاروس) ۲۰۱۹ ، جوکوویچ - زورف
۱,۸۵۳
یک چهارم نهایی رولند گاروس پاریس ۲۰۱۹ ، فدرر - واورینکا
یک چهارم نهایی رولند گاروس پاریس ۲۰۱۹ ، فدرر - واورینکا
۲,۱۳۷