گل اول شهر خودرو به پرسپولیس (فرشاد فرجی)

۳۰,۱۶۵

گل دوم پرسپولیس به پیکان (احمد نور اللهی)
گل دوم پرسپولیس به پیکان (احمد نور اللهی)
۲,۳۴۲
گل پیکان به پرسپولیس (سعید واسعی)
گل پیکان به پرسپولیس (سعید واسعی)
۱۹,۵۹۵
گل اول پرسپولیس به پیکان (مهدی ترابی)
گل اول پرسپولیس به پیکان (مهدی ترابی)
۱۸,۲۰۷
گل دوم استقلال به گل گهر توسط مهدی قائدی
گل دوم استقلال به گل گهر توسط مهدی قائدی
۶۱,۰۰۹
گل اول گل‌گهر به استقلال توسط بهنام برزای
گل اول گل‌گهر به استقلال توسط بهنام برزای
۳۲,۲۷۲
گل اول استقلال به گل گهر توسط میلیچ
گل اول استقلال به گل گهر توسط میلیچ
۲۴,۳۱۸
گل سوم استقلال به گل ریحان البرز ( فرشید اسماعیلی )
گل سوم استقلال به گل ریحان البرز ( فرشید اسماعیلی )
۳۰,۵۹۱
گل دوم استقلال به گل ریحان البرز ( سجاد آقایی )
گل دوم استقلال به گل ریحان البرز ( سجاد آقایی )
۱۸,۱۰۱
گل اول استقلال به گل ریحان البرز ( حمید رضا دریاسالار - گل به خودی )
گل اول استقلال به گل ریحان البرز ( حمید رضا دریاسالار - گل به خودی )
۳۹,۴۱۹
گل اول گل ریحان البرز به استقلال ( محمد پاپی )
گل اول گل ریحان البرز به استقلال ( محمد پاپی )
۲۴,۳۴۴
گل اول پرسپولیس به ماشین سازی تبریز ( وحید امیری )
گل اول پرسپولیس به ماشین سازی تبریز ( وحید امیری )
۴۵,۰۴۰
گل دوم ذوب آهن به استقلال (ارسلان مطهری)
گل دوم ذوب آهن به استقلال (ارسلان مطهری)
۵۷,۰۰۵
گل دوم استقلال به ذوب آهن (فرشید اسماعیلی)
گل دوم استقلال به ذوب آهن (فرشید اسماعیلی)
۳۷,۰۶۷
گل اول ذوب آهن به استقلال (دانیال اسماعیلی فر)
گل اول ذوب آهن به استقلال (دانیال اسماعیلی فر)
۲۱,۴۸۴
گل اول استقلال به ذوب آهن (داریوش شجاعیان)
گل اول استقلال به ذوب آهن (داریوش شجاعیان)
۲۰,۵۲۴
گل دوم سپاهان به پرسپولیس (محمد محبی)
گل دوم سپاهان به پرسپولیس (محمد محبی)
۸۸,۱۶۳
گل اول سپاهان به پرسپولیس (کی روش استنلی)
گل اول سپاهان به پرسپولیس (کی روش استنلی)
۷۵,۵۵۵
گل پرسپولیس به استقلال (سید حسین حسینی - گل بخودی)
گل پرسپولیس به استقلال (سید حسین حسینی - گل بخودی)
۱۴۰,۲۳۵
پنالتی از دست رفته علی کریمی مقابل پرسپولیس
پنالتی از دست رفته علی کریمی مقابل پرسپولیس
۱۶۰,۳۶۹
گل پرسپولیس به صنعت نفت آبادان (محمد حسین کنعانی زادگان)
گل پرسپولیس به صنعت نفت آبادان (محمد حسین کنعانی زادگان)
۱۳۱,۲۵۸
گل نفت مسجد سلیمان به استقلال (حامد نور محمدی)
گل نفت مسجد سلیمان به استقلال (حامد نور محمدی)
۴۳,۷۳۷
گل استقلال به نفت مسجد سلیمان (مهدی قائدی)
گل استقلال به نفت مسجد سلیمان (مهدی قائدی)
۶۳,۱۹۶
گل تراکتورسازی به پرسپولیس (احسان حاج صفی)
گل تراکتورسازی به پرسپولیس (احسان حاج صفی)
۷۷,۶۴۷
گل فولاد به استقلال (امیرحسین باقرپور)
گل فولاد به استقلال (امیرحسین باقرپور)
۱۰۷,۲۴۶
گل استقلال به فولاد (فرشید اسماعیلی)
گل استقلال به فولاد (فرشید اسماعیلی)
۶۶,۳۱۰
گل ماشین سازی به استقلال (اتابک زارعی)
گل ماشین سازی به استقلال (اتابک زارعی)
۹۳,۷۳۷
گل پرسپولیس به پارس جنوبی جم (مهدی ترابی)
گل پرسپولیس به پارس جنوبی جم (مهدی ترابی)
۱۴۵,۲۰۱