گل دوم پرسپولیس به پیکان (احمد نور اللهی)
گل دوم پرسپولیس به پیکان (احمد نور اللهی)
۱۰۷
گل پیکان به پرسپولیس (سعید واسعی)
گل پیکان به پرسپولیس (سعید واسعی)
۱۷,۳۷۷
گل اول پرسپولیس به پیکان (مهدی ترابی)
گل اول پرسپولیس به پیکان (مهدی ترابی)
۱۶,۳۳۱
گل اول شهر خودرو به پرسپولیس (فرشاد فرجی)
گل اول شهر خودرو به پرسپولیس (فرشاد فرجی)
۲۹,۷۷۹
گل دوم استقلال به گل گهر توسط مهدی قائدی
گل دوم استقلال به گل گهر توسط مهدی قائدی
۶۰,۸۴۶
گل اول گل‌گهر به استقلال توسط بهنام برزای
گل اول گل‌گهر به استقلال توسط بهنام برزای
۳۲,۲۱۱
گل سوم استقلال به گل ریحان البرز ( فرشید اسماعیلی )
گل سوم استقلال به گل ریحان البرز ( فرشید اسماعیلی )
۳۰,۵۵۹
گل دوم استقلال به گل ریحان البرز ( سجاد آقایی )
گل دوم استقلال به گل ریحان البرز ( سجاد آقایی )
۱۸,۰۹۲
گل اول استقلال به گل ریحان البرز ( حمید رضا دریاسالار - گل به خودی )
گل اول استقلال به گل ریحان البرز ( حمید رضا دریاسالار - گل به خودی )
۳۹,۴۱۲
گل اول گل ریحان البرز به استقلال ( محمد پاپی )
گل اول گل ریحان البرز به استقلال ( محمد پاپی )
۲۴,۳۳۵
گل اول پرسپولیس به ماشین سازی تبریز ( وحید امیری )
گل اول پرسپولیس به ماشین سازی تبریز ( وحید امیری )
۴۵,۰۰۳
گل دوم ذوب آهن به استقلال (ارسلان مطهری)
گل دوم ذوب آهن به استقلال (ارسلان مطهری)
۵۶,۹۹۰
گل دوم استقلال به ذوب آهن (فرشید اسماعیلی)
گل دوم استقلال به ذوب آهن (فرشید اسماعیلی)
۳۷,۰۵۸
گل اول ذوب آهن به استقلال (دانیال اسماعیلی فر)
گل اول ذوب آهن به استقلال (دانیال اسماعیلی فر)
۲۱,۴۷۷
گل اول استقلال به ذوب آهن (داریوش شجاعیان)
گل اول استقلال به ذوب آهن (داریوش شجاعیان)
۲۰,۵۲۲
گل دوم سپاهان به پرسپولیس (محمد محبی)
گل دوم سپاهان به پرسپولیس (محمد محبی)
۸۸,۱۵۴
گل اول سپاهان به پرسپولیس (کی روش استنلی)
گل اول سپاهان به پرسپولیس (کی روش استنلی)
۷۵,۵۴۳
گل پرسپولیس به استقلال (سید حسین حسینی - گل بخودی)
گل پرسپولیس به استقلال (سید حسین حسینی - گل بخودی)
۱۴۰,۲۱۸
پنالتی از دست رفته علی کریمی مقابل پرسپولیس
پنالتی از دست رفته علی کریمی مقابل پرسپولیس
۱۶۰,۳۵۶
گل پرسپولیس به صنعت نفت آبادان (محمد حسین کنعانی زادگان)
گل پرسپولیس به صنعت نفت آبادان (محمد حسین کنعانی زادگان)
۱۳۱,۲۵۱
گل نفت مسجد سلیمان به استقلال (حامد نور محمدی)
گل نفت مسجد سلیمان به استقلال (حامد نور محمدی)
۴۳,۷۳۵
گل استقلال به نفت مسجد سلیمان (مهدی قائدی)
گل استقلال به نفت مسجد سلیمان (مهدی قائدی)
۶۳,۱۹۶
گل تراکتورسازی به پرسپولیس (احسان حاج صفی)
گل تراکتورسازی به پرسپولیس (احسان حاج صفی)
۷۷,۶۴۰
گل فولاد به استقلال (امیرحسین باقرپور)
گل فولاد به استقلال (امیرحسین باقرپور)
۱۰۷,۲۴۱
گل استقلال به فولاد (فرشید اسماعیلی)
گل استقلال به فولاد (فرشید اسماعیلی)
۶۶,۳۰۷
گل ماشین سازی به استقلال (اتابک زارعی)
گل ماشین سازی به استقلال (اتابک زارعی)
۹۳,۷۳۳
گل پرسپولیس به پارس جنوبی جم (مهدی ترابی)
گل پرسپولیس به پارس جنوبی جم (مهدی ترابی)
۱۴۵,۱۸۴