مشاوره و تدریس هندسه - ۱۰ مهر ۱۳۹۸

۲۴۵

شبکه ۴
۱۰ مهر ماه ۱۳۹۸
۱۶:۳۷
الکتریسیته ی ساکن
الکتریسیته ی ساکن
۷۳
تدریس ریاضی - ۲۱ آبان ۱۳۹۸
تدریس ریاضی - ۲۱ آبان ۱۳۹۸
۸۱
تدریس زیست شناسی -۲۰ آبان ۱۳۹۸
تدریس زیست شناسی -۲۰ آبان ۱۳۹۸
۸۶
تدریس زبان انگلیسی - ۱۹ آبان ۱۳۹۸
تدریس زبان انگلیسی - ۱۹ آبان ۱۳۹۸
۱۲۷
تدریس ریاضی - ۱۸ آبان ۱۳۹۸
تدریس ریاضی - ۱۸ آبان ۱۳۹۸
۱۳۴
حرکت شناسی فیزیک - ۱۶ آبان ۱۳۹۸
حرکت شناسی فیزیک - ۱۶ آبان ۱۳۹۸
۱۵۸
فیزیک و ریاضی - ۱۴ آبان ۱۳۹۸
فیزیک و ریاضی - ۱۴ آبان ۱۳۹۸
۱۴۵
مشاوره - ۱۳ آبان ۱۳۹۸
مشاوره - ۱۳ آبان ۱۳۹۸
۲۱۸
مشاوره - ۱۲ آبان ۱۳۹۸
مشاوره - ۱۲ آبان ۱۳۹۸
۲۷۱
مشاوره - ۱۱ آبان ۱۳۹۸
مشاوره - ۱۱ آبان ۱۳۹۸
۲۸۱
تدریس شیمی - ۹ آبان ۱۳۹۸
تدریس شیمی - ۹ آبان ۱۳۹۸
۱۲۳
مشاوره تحصیلی و ریاضی - ۸ آبان ۱۳۹۸
مشاوره تحصیلی و ریاضی - ۸ آبان ۱۳۹۸
۹۱
تدریس عربی - ۶ آبان ۱۳۹۸
تدریس عربی - ۶ آبان ۱۳۹۸
۱۳۹
تدریس شیمی - ۲ آبان ۱۳۹۸
تدریس شیمی - ۲ آبان ۱۳۹۸
۱۷۲
مدرس شیمی - ۱ آبان ۱۳۹۸
مدرس شیمی - ۱ آبان ۱۳۹۸
۱۶۴
زبان انگلیسی - ۳۰ مهر ۱۳۹۸
زبان انگلیسی - ۳۰ مهر ۱۳۹۸
۳۶۶
تدریس ریاضی -۲۹ مهر ۱۳۹۸
تدریس ریاضی -۲۹ مهر ۱۳۹۸
۲۵۹
مشاور و تدریس عربی - ۲۸ مهر ۱۳۹۸
مشاور و تدریس عربی - ۲۸ مهر ۱۳۹۸
۲۶۳
مشاوره و تدریش شیمی - ۲۵ مهر ۱۳۹۸
مشاوره و تدریش شیمی - ۲۵ مهر ۱۳۹۸
۳۲۰
مشاوره - ۲۴ مهر ۱۳۹۸
مشاوره - ۲۴ مهر ۱۳۹۸
۳۱۰
زبان انگلیسی - ۲۳ مهر ۱۳۹۸
زبان انگلیسی - ۲۳ مهر ۱۳۹۸
۵۱۲
مشاوره و تدریس زبان انگلیسی - ۲۲ مهر ۱۳۹۸
مشاوره و تدریس زبان انگلیسی - ۲۲ مهر ۱۳۹۸
۳۳۹
مشاوره - ۲۱ مهر ۱۳۹۸
مشاوره - ۲۱ مهر ۱۳۹۸
۳۵۴
زبان انگلیسی - ۲۰ مهر ۱۳۹۸
زبان انگلیسی - ۲۰ مهر ۱۳۹۸
۳۱۲
مشاوره - ۱۸ مهر ۱۳۹۸
مشاوره - ۱۸ مهر ۱۳۹۸
۳۲۵
فیزیک - ۱۷ مهر ۱۳۹۸
فیزیک - ۱۷ مهر ۱۳۹۸
۴۵۱
مشاوره و تدریس هندسه - ۱۶ مهر ۱۳۹۸
مشاوره و تدریس هندسه - ۱۶ مهر ۱۳۹۸
۲۶۴
مشاوره - ۱۵ مهر ۱۳۹۸
مشاوره - ۱۵ مهر ۱۳۹۸
۵۷۳
تدریس فیزیک -۱۴ مهر ۱۳۹۸
تدریس فیزیک -۱۴ مهر ۱۳۹۸
۳۴۲
مشاوره و تدریس زبان انگلیسی - ۱۳ مهر ۱۳۹۸
مشاوره و تدریس زبان انگلیسی - ۱۳ مهر ۱۳۹۸
۳۵۳