نحوه طرح شکایت در مراجع قضایی و انتظامی نظام پزشکی

۷۵

شبکه خوزستان
۱۰ مهر ماه ۱۳۹۸
۱۰:۲۵
قانون و قانون اساسی ( تعریف ، اهمیت ، اعتبار )
قانون و قانون اساسی ( تعریف ، اهمیت ، اعتبار )
۳۲
نقاط ضعف قانون مشروطه
نقاط ضعف قانون مشروطه
۱۵
روابط موجر و مستاجر - بخش ۶
روابط موجر و مستاجر - بخش ۶
۳۶
روابط موجر و مستاجر - قسمت ۵
روابط موجر و مستاجر - قسمت ۵
۲۹
روابط موجر و مستاجر - بخش ۴
روابط موجر و مستاجر - بخش ۴
۵
روابط موجر و مستاجر - بخش ۳
روابط موجر و مستاجر - بخش ۳
۲۰
نقش دستگاه قضا در تحقق گام دوم انقلاب - بخش ۴
نقش دستگاه قضا در تحقق گام دوم انقلاب - بخش ۴
۲۶
نقش دستگاه قضایی در تحقق گام دوم انقلاب - قسمت ۳
نقش دستگاه قضایی در تحقق گام دوم انقلاب - قسمت ۳
۱۸
بیانیه گام دوم انقلاب
بیانیه گام دوم انقلاب
۲۱
نقش دستگاه قضا در تحقق گام دوم انقلاب
نقش دستگاه قضا در تحقق گام دوم انقلاب
۲۰
نحوه تطلم خواهی مردم به دستگاه قضا
نحوه تطلم خواهی مردم به دستگاه قضا
۲۱
راهکارهای پیشگیری از آسیب ها در فضای مجازی - قسمت ۳
راهکارهای پیشگیری از آسیب ها در فضای مجازی - قسمت ۳
۴۱
راه های پیشگیری از آسیب ها در فضای مجازی - قسمت ۲
راه های پیشگیری از آسیب ها در فضای مجازی - قسمت ۲
۲۸
راهکارهای پیشگیری از آسیب ها در فضای مجازی - قسمت ۱
راهکارهای پیشگیری از آسیب ها در فضای مجازی - قسمت ۱
۳۸
جرایم زیست محیطی و راه های پیشگیری از آن - قسمت پنجم
جرایم زیست محیطی و راه های پیشگیری از آن - قسمت پنجم
۵۴
جرایم زیست محیطی و راه های پیشگیری از آن - قسمت ۴
جرایم زیست محیطی و راه های پیشگیری از آن - قسمت ۴
۴۹
جرایم زیست محیطی و راه های پیشگیری از آن - قسمت ۲
جرایم زیست محیطی و راه های پیشگیری از آن - قسمت ۲
۶۶
تدلیس ( فریب در ازدواج ) - قسمت ۴
تدلیس ( فریب در ازدواج ) - قسمت ۴
۳۵
تدلیس ( فریب در ازدواج ) - ۲۴ مهر ۱۳۹۸
تدلیس ( فریب در ازدواج ) - ۲۴ مهر ۱۳۹۸
۹۷
تدلیس ( فریب در ازدواج ) - ۲۲ مهر ۱۳۹۸
تدلیس ( فریب در ازدواج ) - ۲۲ مهر ۱۳۹۸
۴۸
تفاوت بین فسخ و طلاق
تفاوت بین فسخ و طلاق
۱۲۹
قانون سقط جنین
قانون سقط جنین
۴۲
قانون مجازات دخالت در امور پزشکی
قانون مجازات دخالت در امور پزشکی
۵۶
فسخ نکاح
فسخ نکاح
۹۵
موانع نکاح ۳
موانع نکاح ۳
۶۸
موانع نکاح ۲
موانع نکاح ۲
۷۵
موانع نکاح
موانع نکاح
۷۸
بررسی آیین نامه قانون سازمان نظام پزشکی-۲
بررسی آیین نامه قانون سازمان نظام پزشکی-۲
۵۷
مسئولیت انتظامی پزشکان و حقوق مردم
مسئولیت انتظامی پزشکان و حقوق مردم
۶۱