تدریس فیزیک - آینه های اصلی و فرعی

۱۸۵

شبکه آموزش
۹ مهر ماه ۱۳۹۸
۱۸:۲۸