ترتیل یک جز قرآن کریم

۶۰

شبکه قرآن
۱۰ مهر ماه ۱۳۹۸
۰۰:۱۲
رافت حسین - ۲۹ آبان ۱۳۹۸
رافت حسین - ۲۹ آبان ۱۳۹۸
۱۴۰
حسین کرمی - ۲۹ آبان ۱۳۹۸
حسین کرمی - ۲۹ آبان ۱۳۹۸
۶۸
عبد العزیز عکاشه - ۲۹ آبان ۱۳۹۸
عبد العزیز عکاشه - ۲۹ آبان ۱۳۹۸
۱۱۸
مهدی عبرتی - ۲۹ آبان ۱۳۹۸
مهدی عبرتی - ۲۹ آبان ۱۳۹۸
۹۶
محمود ابوالوفا الصعیدی - ۲۹ آبان ۱۳۹۸
محمود ابوالوفا الصعیدی - ۲۹ آبان ۱۳۹۸
۱۲۲
مهدی قره شیخ لو - آیات ۱۰۲ تا ۱۰۷ سوره آل عمران
مهدی قره شیخ لو - آیات ۱۰۲ تا ۱۰۷ سوره آل عمران
۵۲
محمدرضا پورزرگری - آیات ۱ تا ۱۸ سوره انسان
محمدرضا پورزرگری - آیات ۱ تا ۱۸ سوره انسان
۶۲
عبدالعزیز عکاشه
عبدالعزیز عکاشه
۴۸
شعیان عبدالعزیز صیاد - سوره رحمن
شعیان عبدالعزیز صیاد - سوره رحمن
۵۲
راغب غلوش - ۲۸ آبان ۱۳۹۸
راغب غلوش - ۲۸ آبان ۱۳۹۸
۲۰۵
محمد حسین سبزعلی - ۲۸ آبان ۱۳۹۸
محمد حسین سبزعلی - ۲۸ آبان ۱۳۹۸
۱۲۶
حسین رستمی
حسین رستمی
۱۰۸
مسعود گرجی
مسعود گرجی
۸۲
احمد محمد عامر
احمد محمد عامر
۵۷
ابراهیم شعشاعی
ابراهیم شعشاعی
۱۸
کریم منصوری ۲۷ آبان ۱۳۹۸
کریم منصوری ۲۷ آبان ۱۳۹۸
۸۳
گروه همخوانی اهل بیت ع
گروه همخوانی اهل بیت ع
۱۷۷
عبدالباسط ۲۷ آبان ۱۳۹۸
عبدالباسط ۲۷ آبان ۱۳۹۸
۱۸۴
محمدجواد - ۲۷ آبان ۱۳۹۸
محمدجواد - ۲۷ آبان ۱۳۹۸
۱۲۴
منشاوی - ۲۷ آبان ۱۳۹۸
منشاوی - ۲۷ آبان ۱۳۹۸
۱۱۳
عبدالعالی - ۲۷ ابان ۱۳۹۸
عبدالعالی - ۲۷ ابان ۱۳۹۸
۵۲
شحات محمد انور - ۲۷ آبان ۱۳۹۸
شحات محمد انور - ۲۷ آبان ۱۳۹۸
۸۲
احمد نعینع
احمد نعینع
۲۷۱
سعید مهوشیان
سعید مهوشیان
۱۴۸
محمد جواد کاشفی - آیات ۱۸۱ تا ۱۸۵ سوره آل عمران
محمد جواد کاشفی - آیات ۱۸۱ تا ۱۸۵ سوره آل عمران
۲۲
سعیدیان - آیات ۷۳ تا ۷۵ سوره زمر
سعیدیان - آیات ۷۳ تا ۷۵ سوره زمر
۲۰
سید متولی عبدالعال - آیات ۱۱۱ تا ۱۲۰ سوره مائده
سید متولی عبدالعال - آیات ۱۱۱ تا ۱۲۰ سوره مائده
۱۴۷
عبدالعاطی ناصف - سوره صف
عبدالعاطی ناصف - سوره صف
۷۱
عبدالباسط محمد عبدالصمد - آیات ۷۶ تا ۹۱ سوره نساء
عبدالباسط محمد عبدالصمد - آیات ۷۶ تا ۹۱ سوره نساء
۱۲۰
محمد احمد بسیونی - ۲۵ آبان ۱۳۹۸
محمد احمد بسیونی - ۲۵ آبان ۱۳۹۸
۱۶۴