پارس جنوبی جم - ذوب آهن

۲,۳۰۱

استقلال - فجر سپاسی
استقلال - فجر سپاسی
۵,۱۳۵
شهر خودرو - نفت مسجد سلیمان
شهر خودرو - نفت مسجد سلیمان
۱۰,۸۵۸
پارس جنوبی - ذوب آهن (بازپخش)
پارس جنوبی - ذوب آهن (بازپخش)
۴,۷۷۳
فجر سپاسی - فولاد
فجر سپاسی - فولاد
۲,۷۳۴
گل پنجم تراکتورسازی مقابل فجر شهید سپاسی(مهدی شریفی)
گل پنجم تراکتورسازی مقابل فجر شهید سپاسی(مهدی شریفی)
۳,۳۱۰
گل چهارم و زیبای تراکتورسازی مقابل فجر شهید سپاسی(مهدی شریفی)
گل چهارم و زیبای تراکتورسازی مقابل فجر شهید سپاسی(مهدی شریفی)
۲,۶۴۸
گل سوم تراکتورسازی مقابل فجر شهید سپاسی(فرزاد حاتمی)
گل سوم تراکتورسازی مقابل فجر شهید سپاسی(فرزاد حاتمی)
۱,۵۷۵
گل دوم تراکتورسازی مقابل فجر شهید سپاسی(مهدی شریفی)
گل دوم تراکتورسازی مقابل فجر شهید سپاسی(مهدی شریفی)
۲,۲۹۰
گل دوم فجر شهید سپاسی مقابل تراکتورسازی(حامد حیدری)
گل دوم فجر شهید سپاسی مقابل تراکتورسازی(حامد حیدری)
۱,۳۶۸
گل اول تراکتورسازی مقابل فجر شهید سپاسی(مهدی شریفی)
گل اول تراکتورسازی مقابل فجر شهید سپاسی(مهدی شریفی)
۱,۹۴۶
سوپر گل فجر شهید سپاسی مقابل تراکتورسازی(امین شجاعیان)
سوپر گل فجر شهید سپاسی مقابل تراکتورسازی(امین شجاعیان)
۴,۳۵۶
خلاصه بازی استقلال - گل گهرسیرجان
خلاصه بازی استقلال - گل گهرسیرجان
۲,۸۲۴
ضربات پنالتی ذوب آهن - فجر سپاسی
ضربات پنالتی ذوب آهن - فجر سپاسی
۴,۳۸۶
گل فجرسپاسی مقابل ذوب آهن ( محمد مهدی نظری )
گل فجرسپاسی مقابل ذوب آهن ( محمد مهدی نظری )
۱,۸۶۷
گل ذوب آهن مقابل فجر شهید سپاسی (محمد نژاد مهدی)
گل ذوب آهن مقابل فجر شهید سپاسی (محمد نژاد مهدی)
۱,۳۵۰
ذوب آهن - فجر شهید سپاسی
ذوب آهن - فجر شهید سپاسی
۹۳۶
گل دوم تراکتورسازی مقابل پدیده ( محمد ایرانپوریان )
گل دوم تراکتورسازی مقابل پدیده ( محمد ایرانپوریان )
۱,۹۴۰
گل اول تراکتورسازی مقابل پدیده (مهدی شریفی)
گل اول تراکتورسازی مقابل پدیده (مهدی شریفی)
۱,۷۴۰
گل پدیده مقابل تراکتور سازی ( معین عباسیان )
گل پدیده مقابل تراکتور سازی ( معین عباسیان )
۱,۲۴۷
پدیده - تراکتورسازی
پدیده - تراکتورسازی
۱,۹۶۸