دیدار رده بندی رضا اطری

۱۲,۸۵۶

شبکه ۳
۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۸
۱۸:۳۹
دیدار نهایی علیرضا کریمی
دیدار نهایی علیرضا کریمی
۴۲,۶۵۴
دیدار رده بندی یونس امامی
دیدار رده بندی یونس امامی
۳۳,۷۴۴
دیدار نیمه نهایی حسن یزدانی
دیدار نیمه نهایی حسن یزدانی
۸۱,۹۶۵
دیدار نیمه نهایی بهنام احسان پور
دیدار نیمه نهایی بهنام احسان پور
۱۹,۷۶۵
کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۱۰,۱۷۱
کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ - بخش دوم
کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ - بخش دوم
۵,۰۰۱
دیدار نیمه نهایی علیرضا کریمی
دیدار نیمه نهایی علیرضا کریمی
۲۲,۸۷۲
دیدار نیمه نهایی یونس امامی
دیدار نیمه نهایی یونس امامی
۱۵,۶۴۱
کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ - بخش اول
کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ - بخش اول
۹,۴۸۱
کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
۱۷,۳۵۳
پخش مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۷ الی ۳۱ شهریور از شبکه سه سیما
پخش مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۷ الی ۳۱ شهریور از شبکه سه سیما
۲۰,۷۷۸
دیدار رده بندی امیر قاسمی منجزی
دیدار رده بندی امیر قاسمی منجزی
۸,۱۰۴
دیدار رده بندی محمد علی گرایی
دیدار رده بندی محمد علی گرایی
۸,۴۶۶
دیدار رده بندی علیرضا نجاتی
دیدار رده بندی علیرضا نجاتی
۶,۳۴۳
کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
۲,۵۴۳
دیدار نیمه نهایی علیرضا نجاتی
دیدار نیمه نهایی علیرضا نجاتی
۱۶,۲۳۷
کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
۴,۹۹۶
دیدار رده بندی سعید عبدولی
دیدار رده بندی سعید عبدولی
۱۸,۷۰۵
دیدار رده بندی میثم دلخانی
دیدار رده بندی میثم دلخانی
۱۶,۰۹۷
کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
۱۰,۸۲۲
دیدار نیمه نهایی سعید عبدولی
دیدار نیمه نهایی سعید عبدولی
۱۷,۸۱۷
کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
۳,۹۳۳
پخش مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ (۲۳ الی ۲۶ شهریور) از شبکه سه سیما
پخش مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ (۲۳ الی ۲۶ شهریور) از شبکه سه سیما
۷,۸۵۰