دیدار نیمه نهایی علیرضا کریمی

۲۲,۸۷۹

شبکه ۳
۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۸
۱۵:۴۴
دیدار نهایی علیرضا کریمی
دیدار نهایی علیرضا کریمی
۴۲,۷۰۷
دیدار رده بندی یونس امامی
دیدار رده بندی یونس امامی
۳۳,۷۷۲
دیدار نیمه نهایی حسن یزدانی
دیدار نیمه نهایی حسن یزدانی
۸۲,۱۸۳
دیدار نیمه نهایی بهنام احسان پور
دیدار نیمه نهایی بهنام احسان پور
۱۹,۷۷۵
کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۱۰,۲۰۹
دیدار رده بندی رضا اطری
دیدار رده بندی رضا اطری
۱۲,۸۶۱
کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ - بخش دوم
کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ - بخش دوم
۵,۰۱۸
دیدار نیمه نهایی یونس امامی
دیدار نیمه نهایی یونس امامی
۱۵,۶۷۱
کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ - بخش اول
کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ - بخش اول
۹,۵۲۷
کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
۱۷,۳۷۴
پخش مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۷ الی ۳۱ شهریور از شبکه سه سیما
پخش مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۷ الی ۳۱ شهریور از شبکه سه سیما
۲۰,۸۰۵
دیدار رده بندی امیر قاسمی منجزی
دیدار رده بندی امیر قاسمی منجزی
۸,۱۱۴
دیدار رده بندی محمد علی گرایی
دیدار رده بندی محمد علی گرایی
۸,۴۹۵
دیدار رده بندی علیرضا نجاتی
دیدار رده بندی علیرضا نجاتی
۶,۳۵۴
کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
۲,۵۴۸
دیدار نیمه نهایی علیرضا نجاتی
دیدار نیمه نهایی علیرضا نجاتی
۱۶,۲۵۴
کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
۵,۰۰۲
دیدار رده بندی سعید عبدولی
دیدار رده بندی سعید عبدولی
۱۸,۷۱۳
دیدار رده بندی میثم دلخانی
دیدار رده بندی میثم دلخانی
۱۶,۱۰۴
کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
۱۰,۸۲۷
دیدار نیمه نهایی سعید عبدولی
دیدار نیمه نهایی سعید عبدولی
۱۷,۸۳۲
کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
۳,۹۴۲
پخش مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ (۲۳ الی ۲۶ شهریور) از شبکه سه سیما
پخش مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ (۲۳ الی ۲۶ شهریور) از شبکه سه سیما
۷,۸۶۶