دیدار نیمه نهایی یونس امامی

۱۵,۶۵۳

شبکه ۳
۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۸
۱۵:۱۷
دیدار نهایی علیرضا کریمی
دیدار نهایی علیرضا کریمی
۴۲,۶۷۸
دیدار رده بندی یونس امامی
دیدار رده بندی یونس امامی
۳۳,۷۵۵
دیدار نیمه نهایی حسن یزدانی
دیدار نیمه نهایی حسن یزدانی
۸۲,۰۷۳
دیدار نیمه نهایی بهنام احسان پور
دیدار نیمه نهایی بهنام احسان پور
۱۹,۷۷۱
کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۱۰,۱۸۶
دیدار رده بندی رضا اطری
دیدار رده بندی رضا اطری
۱۲,۸۵۸
کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ - بخش دوم
کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ - بخش دوم
۵,۰۱۱
دیدار نیمه نهایی علیرضا کریمی
دیدار نیمه نهایی علیرضا کریمی
۲۲,۸۷۵
کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ - بخش اول
کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ - بخش اول
۹,۵۰۳
کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
۱۷,۳۶۳
پخش مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۷ الی ۳۱ شهریور از شبکه سه سیما
پخش مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۷ الی ۳۱ شهریور از شبکه سه سیما
۲۰,۷۹۶
دیدار رده بندی امیر قاسمی منجزی
دیدار رده بندی امیر قاسمی منجزی
۸,۱۱۰
دیدار رده بندی محمد علی گرایی
دیدار رده بندی محمد علی گرایی
۸,۴۷۹
دیدار رده بندی علیرضا نجاتی
دیدار رده بندی علیرضا نجاتی
۶,۳۵۱
کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
۲,۵۴۶
دیدار نیمه نهایی علیرضا نجاتی
دیدار نیمه نهایی علیرضا نجاتی
۱۶,۲۴۶
کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
۴,۹۹۸
دیدار رده بندی سعید عبدولی
دیدار رده بندی سعید عبدولی
۱۸,۷۰۹
دیدار رده بندی میثم دلخانی
دیدار رده بندی میثم دلخانی
۱۶,۰۹۸
کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
۱۰,۸۲۳
دیدار نیمه نهایی سعید عبدولی
دیدار نیمه نهایی سعید عبدولی
۱۷,۸۲۴
کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
۳,۹۳۶
پخش مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ (۲۳ الی ۲۶ شهریور) از شبکه سه سیما
پخش مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ (۲۳ الی ۲۶ شهریور) از شبکه سه سیما
۷,۸۶۱