کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

۱۷,۳۷۳

شبکه ۳
۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۸
۱۵:۱۵
دیدار نهایی علیرضا کریمی
دیدار نهایی علیرضا کریمی
۴۲,۷۰۴
دیدار رده بندی یونس امامی
دیدار رده بندی یونس امامی
۳۳,۷۶۶
دیدار نیمه نهایی حسن یزدانی
دیدار نیمه نهایی حسن یزدانی
۸۲,۱۵۸
دیدار نیمه نهایی بهنام احسان پور
دیدار نیمه نهایی بهنام احسان پور
۱۹,۷۷۵
کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۱۰,۲۰۸
دیدار رده بندی رضا اطری
دیدار رده بندی رضا اطری
۱۲,۸۶۱
کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ - بخش دوم
کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ - بخش دوم
۵,۰۱۷
دیدار نیمه نهایی علیرضا کریمی
دیدار نیمه نهایی علیرضا کریمی
۲۲,۸۷۹
دیدار نیمه نهایی یونس امامی
دیدار نیمه نهایی یونس امامی
۱۵,۶۷۱
کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ - بخش اول
کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ - بخش اول
۹,۵۲۳
پخش مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۷ الی ۳۱ شهریور از شبکه سه سیما
پخش مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۷ الی ۳۱ شهریور از شبکه سه سیما
۲۰,۸۰۳
دیدار رده بندی امیر قاسمی منجزی
دیدار رده بندی امیر قاسمی منجزی
۸,۱۱۴
دیدار رده بندی محمد علی گرایی
دیدار رده بندی محمد علی گرایی
۸,۴۹۳
دیدار رده بندی علیرضا نجاتی
دیدار رده بندی علیرضا نجاتی
۶,۳۵۴
کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
۲,۵۴۸
دیدار نیمه نهایی علیرضا نجاتی
دیدار نیمه نهایی علیرضا نجاتی
۱۶,۲۵۳
کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
۵,۰۰۰
دیدار رده بندی سعید عبدولی
دیدار رده بندی سعید عبدولی
۱۸,۷۱۳
دیدار رده بندی میثم دلخانی
دیدار رده بندی میثم دلخانی
۱۶,۱۰۳
کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
۱۰,۸۲۷
دیدار نیمه نهایی سعید عبدولی
دیدار نیمه نهایی سعید عبدولی
۱۷,۸۳۱
کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
۳,۹۴۱
پخش مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ (۲۳ الی ۲۶ شهریور) از شبکه سه سیما
پخش مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ (۲۳ الی ۲۶ شهریور) از شبکه سه سیما
۷,۸۶۵