تدریس دینی - ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

۲۰۵

شبکه ۴
۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۸
۱۶:۰۰
زبان انگلیسی و دین و زندگی - ۱۴ آبان ۱۳۹۸
زبان انگلیسی و دین و زندگی - ۱۴ آبان ۱۳۹۸
۲۲۷
مشاوره و حل تست - ۱۳ آبان ۱۳۹۸
مشاوره و حل تست - ۱۳ آبان ۱۳۹۸
۱۶۷
مشاوره و تدریس عربی - ۱۲ آبان ۱۳۹۸
مشاوره و تدریس عربی - ۱۲ آبان ۱۳۹۸
۱۹۶
مشاوره و تدریس عربی - ۱۱ آبان ۱۳۹۸
مشاوره و تدریس عربی - ۱۱ آبان ۱۳۹۸
۱۹۹
مشاوره و تدریس ریاضی - ۹ آبان ۱۳۹۸
مشاوره و تدریس ریاضی - ۹ آبان ۱۳۹۸
۱۹۶
تدریس عربی - ۸ آبان ۱۳۹۸
تدریس عربی - ۸ آبان ۱۳۹۸
۱۴۳
تدریس ریاضی - ۶ آبان ۱۳۹۸
تدریس ریاضی - ۶ آبان ۱۳۹۸
۱۷۷
تدریس عربی - ۴ آبان ۱۳۹۸
تدریس عربی - ۴ آبان ۱۳۹۸
۲۲۴
تدریس عربی - ۲ آبان ۱۳۹۸
تدریس عربی - ۲ آبان ۱۳۹۸
۲۰۶
مشاور تدریس ریاضی - ۱ آبان ۱۳۹۸
مشاور تدریس ریاضی - ۱ آبان ۱۳۹۸
۲۳۰
مشاوره - ۳۰ مهر ۱۳۹۸
مشاوره - ۳۰ مهر ۱۳۹۸
۲۰۱
مشاور-تدریس شیمی-۲۹ مهر ۱۳۹۸
مشاور-تدریس شیمی-۲۹ مهر ۱۳۹۸
۲۰۳
مشاوره - ۲۸ مهر ۱۳۹۸
مشاوره - ۲۸ مهر ۱۳۹۸
۱۴۱
مشاور و تدریس عربی - ۲۵ مهر ۱۳۹۸
مشاور و تدریس عربی - ۲۵ مهر ۱۳۹۸
۵۵۶
هندسه - ۲۴ مهر ۱۳۹۸
هندسه - ۲۴ مهر ۱۳۹۸
۱۸۷
تدریس ریاضی - ۲۳ مهر ۱۳۹۸
تدریس ریاضی - ۲۳ مهر ۱۳۹۸
۲۸۴
مشاور - ۲۲ مهر ۱۳۹۸
مشاور - ۲۲ مهر ۱۳۹۸
۲۴۹
مشاور - ۲۱ مهر ۱۳۹۸
مشاور - ۲۱ مهر ۱۳۹۸
۲۷۲
مشاور تحصیلی و تدریس عربی - ۲۰ مهر ۱۳۹۸
مشاور تحصیلی و تدریس عربی - ۲۰ مهر ۱۳۹۸
۲۵۴
هندسه
هندسه
۲۲۸
تدریس عربی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸
تدریس عربی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸
۲۹۵
مشاور و دین و زندگی - ۱۶ مهر ۱۳۹۸
مشاور و دین و زندگی - ۱۶ مهر ۱۳۹۸
۲۲۹
شیمی
شیمی
۵۱۸
زیست شناسی - ۱۴ مهر ‌۱۳۹۸
زیست شناسی - ۱۴ مهر ‌۱۳۹۸
۳۰۶
مشاور - ۱۳ مهر ۱۳۹۸
مشاور - ۱۳ مهر ۱۳۹۸
۳۱۵
مشاور-تدریس ریاضی -۱۱ مهر ۱۳۹۸
مشاور-تدریس ریاضی -۱۱ مهر ۱۳۹۸
۲۷۲
مشاور تحصیلی و تدریس عربی - ۱۰ مهر ۱۳۹۸
مشاور تحصیلی و تدریس عربی - ۱۰ مهر ۱۳۹۸
۲۲۱
مشاور تحصیلی و شیمی - ۹ مهر ۱۳۹۸
مشاور تحصیلی و شیمی - ۹ مهر ۱۳۹۸
۳۵۰
مشاور تحصیلی و شیمی - ۸ مهر ۱۳۹۸
مشاور تحصیلی و شیمی - ۸ مهر ۱۳۹۸
۲۸۹
مشاوره تحصیلی - ۷ مهر ۱۳۹۸
مشاوره تحصیلی - ۷ مهر ۱۳۹۸
۲۲۹