پخش مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ (۲۳ الی ۲۶ شهریور) از شبکه سه سیما

۷,۸۶۸

شبکه ۳
۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۸
۱۷:۴۷
دیدار نهایی علیرضا کریمی
دیدار نهایی علیرضا کریمی
۴۲,۷۲۱
دیدار رده بندی یونس امامی
دیدار رده بندی یونس امامی
۳۳,۷۸۵
دیدار نیمه نهایی حسن یزدانی
دیدار نیمه نهایی حسن یزدانی
۸۲,۲۷۶
دیدار نیمه نهایی بهنام احسان پور
دیدار نیمه نهایی بهنام احسان پور
۱۹,۷۸۲
کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۱۰,۲۲۱
دیدار رده بندی رضا اطری
دیدار رده بندی رضا اطری
۱۲,۸۶۹
کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ - بخش دوم
کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ - بخش دوم
۵,۰۱۹
دیدار نیمه نهایی علیرضا کریمی
دیدار نیمه نهایی علیرضا کریمی
۲۲,۸۸۰
دیدار نیمه نهایی یونس امامی
دیدار نیمه نهایی یونس امامی
۱۵,۶۷۶
کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ - بخش اول
کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ - بخش اول
۹,۵۴۴
کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
۱۷,۳۸۳
پخش مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۷ الی ۳۱ شهریور از شبکه سه سیما
پخش مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۷ الی ۳۱ شهریور از شبکه سه سیما
۲۰,۸۱۹
دیدار رده بندی امیر قاسمی منجزی
دیدار رده بندی امیر قاسمی منجزی
۸,۱۱۶
دیدار رده بندی محمد علی گرایی
دیدار رده بندی محمد علی گرایی
۸,۵۰۴
دیدار رده بندی علیرضا نجاتی
دیدار رده بندی علیرضا نجاتی
۶,۳۵۹
کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
۲,۵۵۴
دیدار نیمه نهایی علیرضا نجاتی
دیدار نیمه نهایی علیرضا نجاتی
۱۶,۲۶۰
کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
۵,۰۰۴
دیدار رده بندی سعید عبدولی
دیدار رده بندی سعید عبدولی
۱۸,۷۱۶
دیدار رده بندی میثم دلخانی
دیدار رده بندی میثم دلخانی
۱۶,۱۰۹
کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
۱۰,۸۳۱
دیدار نیمه نهایی سعید عبدولی
دیدار نیمه نهایی سعید عبدولی
۱۷,۸۳۵
کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
۳,۹۴۵