جشنواره سینمای عنار-نشست"سینمای اسلامی و جبر ابزار،تاریخ و تکنولوژی؟ "

۵۰۲

شبکه ۴
۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۸
۱۶:۱۳