چرا جنگ در خلیج فارس برای آمریکا ممکن نیست ؟

۴۵۶

شبکه ۱
۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۸
۰۹:۵۰