گل اول سپاهان اصفهان به ماشین سازی تبریز ( علی قربانی )

5,419

گل دوم ذوب آهن به گل گهر سیرجان (دارکو بیدوف)
گل دوم ذوب آهن به گل گهر سیرجان (دارکو بیدوف)
۶۹۵
گل سوم گل گهر سیرجان به ذوب آهن (یونس شاکری)
گل سوم گل گهر سیرجان به ذوب آهن (یونس شاکری)
۶۳۹
گل اول ذوب آهن به گل گهر سیرجان (دارکو بیدوف - پنالتی)
گل اول ذوب آهن به گل گهر سیرجان (دارکو بیدوف - پنالتی)
۵۳۱
گل دوم گل گهر سیرجان به ذوب آهن (میلاد کمندانی)
گل دوم گل گهر سیرجان به ذوب آهن (میلاد کمندانی)
۵۹۹
گل اول گل گهر سیرجان به ذوب آهن (امین پورعلی)
گل اول گل گهر سیرجان به ذوب آهن (امین پورعلی)
۶۶۰
گل اول ذوب آهن به نفت مسجد سلیمان (مسعود ابراهیم زاده)
گل اول ذوب آهن به نفت مسجد سلیمان (مسعود ابراهیم زاده)
۱۷۴
گل اول نفت مسجد سلیمان به ذوب آهن (حسین ابراهیمی)
گل اول نفت مسجد سلیمان به ذوب آهن (حسین ابراهیمی)
۲۱۷
گل اول سپاهان به نفت آبادان (محمدرضا مهدی‌زاده)
گل اول سپاهان به نفت آبادان (محمدرضا مهدی‌زاده)
1,587
گل اول پارس جنوبی به سپاهان (خالقی فر)
گل اول پارس جنوبی به سپاهان (خالقی فر)
2,711
گل اول تیم سپاهان به پارس جنوبی (حسینی)
گل اول تیم سپاهان به پارس جنوبی (حسینی)
2,556
گل چهارم پیکان به ذوب آهن (مهدی خلیل - گل به خودی)
گل چهارم پیکان به ذوب آهن (مهدی خلیل - گل به خودی)
3,522
گل سوم پیکان به ذوب آهن (فراز امامعلی)
گل سوم پیکان به ذوب آهن (فراز امامعلی)
2,123
گل دوم پیکان به ذوب آهن (شهریار مغانلو)
گل دوم پیکان به ذوب آهن (شهریار مغانلو)
1,756
گل اول پیکان به ذوب آهن (فراز امامعلی)
گل اول پیکان به ذوب آهن (فراز امامعلی)
3,022
گل اول ذوب آهن به پیکان (ایوان مارکوویچ)
گل اول ذوب آهن به پیکان (ایوان مارکوویچ)
3,035
گل دوم شهر خودرو به ذوب آهن(سعید صادقی(
گل دوم شهر خودرو به ذوب آهن(سعید صادقی(
4,885
گل اول ذوب آهن به شهرخودرو(ایوان مارکوویچ)
گل اول ذوب آهن به شهرخودرو(ایوان مارکوویچ)
1,900
گل اول شهرخودرو به ذوب آهن(سعید صادقی(
گل اول شهرخودرو به ذوب آهن(سعید صادقی(
1,698
گل اول ذوب آهن به پارس جنوبی (قاسم حدادی‌فر)
گل اول ذوب آهن به پارس جنوبی (قاسم حدادی‌فر)
3,838
گل دوم سپاهان به پیکان (امید نورافکن)
گل دوم سپاهان به پیکان (امید نورافکن)
6,279
گل اول سپاهان به پیکان (گولسیانی - پنالتی)
گل اول سپاهان به پیکان (گولسیانی - پنالتی)
8,695
گل پیکان به سپاهان (شهریار مغانلو)
گل پیکان به سپاهان (شهریار مغانلو)
7,570
گل دوم سپاهان به پیکان (سجاد شهباززاده)
گل دوم سپاهان به پیکان (سجاد شهباززاده)
6,659
گل اول سپاهان به پیکان (محمد محبی)
گل اول سپاهان به پیکان (محمد محبی)
5,263
گل ذوب آهن به فولاد (علیرضا منظمی)
گل ذوب آهن به فولاد (علیرضا منظمی)
8,352