شاهین شهرداری بوشهر - سپاهان اصفهان

۱,۲۹۹

سپاهان - نساجی مازندران
سپاهان - نساجی مازندران
۳۷۹
پارس جنوبی - شاهین بوشهر
پارس جنوبی - شاهین بوشهر
۴۳
گل‌گهر سیرجان - فولاد
گل‌گهر سیرجان - فولاد
۴۰
سپاهان - صنعت نفت آبادان
سپاهان - صنعت نفت آبادان
۶۳۰
پارس جنوبی جم - شهرخودرو
پارس جنوبی جم - شهرخودرو
۱۹۳
شهرخودرو - سایپا
شهرخودرو - سایپا
۲۲۷
گل گهر سیرجان - شهرخودرو
گل گهر سیرجان - شهرخودرو
۱,۸۶۹
ماشین سازی - نساجی
ماشین سازی - نساجی
۱,۲۰۰
شاهین شهرداری - ماشین سازی
شاهین شهرداری - ماشین سازی
۳,۹۸۳
شاهین شهرداری - نساجی
شاهین شهرداری - نساجی
۸۱۳
شهرخودرو - ماشین سازی
شهرخودرو - ماشین سازی
۳۷۵
نساجی - سایپا
نساجی - سایپا
۲۱۴
گل گهر سیرجان - سایپا تهران
گل گهر سیرجان - سایپا تهران
۲,۴۰۳
گل گهر سیرجان - ماشین سازی
گل گهر سیرجان - ماشین سازی
۱,۲۳۵
نساجی مازندران - گل گهر سیرجان
نساجی مازندران - گل گهر سیرجان
۹۳۱
تراکتور - نفت مسجد سلیمان
تراکتور - نفت مسجد سلیمان
۱,۹۵۱
گل گهر سیرجان - ذوب آهن
گل گهر سیرجان - ذوب آهن
۶۵۵
شاهین شهرداری بوشهر - صنعت نفت آبادان
شاهین شهرداری بوشهر - صنعت نفت آبادان
۵۸۱
تراکتور - شاهین شهرداری
تراکتور - شاهین شهرداری
۱,۰۴۲
پارس جنوبی جم - ماشین‌ سازی‌ تبریز
پارس جنوبی جم - ماشین‌ سازی‌ تبریز
۱,۱۰۰
نساجی مازندران - صنعت نفت آبادان
نساجی مازندران - صنعت نفت آبادان
۱,۰۱۵
گل گهر سیرجان - سپاهان اصفهان
گل گهر سیرجان - سپاهان اصفهان
۲,۸۸۳
ماشین سازی تبریز - نساجی مازندران
ماشین سازی تبریز - نساجی مازندران
۹۲۲
سایپا - تراکتور سازی تبریز
سایپا - تراکتور سازی تبریز
۱,۶۳۷
شهر خودرو - فولاد خوزستان
شهر خودرو - فولاد خوزستان
۹۸۱
شاهین شهرداری بوشهر - پیکان
شاهین شهرداری بوشهر - پیکان
۷۶۶
نساجی مازندران - پیکان
نساجی مازندران - پیکان
۱,۱۲۴
صنعت نفت آبادان - نفت مسجد سلیمان
صنعت نفت آبادان - نفت مسجد سلیمان
۷۸۳
ذوب آهن - سایپا
ذوب آهن - سایپا
۱,۲۲۸