مجید وفاپور - ۲ شهریور ۱۳۹۸

۱۲۷

شبکه قرآن
۲ شهریور ماه ۱۳۹۸
۱۴:۵۹
حامد شاکرنژاد-۲۰ آذر ۱۳۹۸
حامد شاکرنژاد-۲۰ آذر ۱۳۹۸
۳۹
جواد فروغی
جواد فروغی
۴۳
احمد عامر
احمد عامر
۵۸
مسعود سیاح گرجی - آیات ۱۸ تا ۲۴ سوره حشر
مسعود سیاح گرجی - آیات ۱۸ تا ۲۴ سوره حشر
۸۲
گروه محمد رسول الله(ص)
گروه محمد رسول الله(ص)
۵۱
رحیم خاکی - آیات ۱ تا ۳۰ سوره ذاریات
رحیم خاکی - آیات ۱ تا ۳۰ سوره ذاریات
۵۹
سعید پرویزی - آیات ۱ تا ۵ سوره تحریم
سعید پرویزی - آیات ۱ تا ۵ سوره تحریم
۴۸
احمد احمد نعینع - آیات ۷۷ تا ۹۳ سوره نساء
احمد احمد نعینع - آیات ۷۷ تا ۹۳ سوره نساء
۳۳
عبدالمنعم طوخی - ۱۹ آذر ۱۳۹۸
عبدالمنعم طوخی - ۱۹ آذر ۱۳۹۸
۱۳۶
جهانبخش فرجی - ۱۹ آذر ۱۳۹۸
جهانبخش فرجی - ۱۹ آذر ۱۳۹۸
۵۶
مصطفی اسماعیل - ۱۹ آذر ۱۳۹۸
مصطفی اسماعیل - ۱۹ آذر ۱۳۹۸
۱۳۶
عبدالباسط
عبدالباسط
۱۸۸
محمد موحدیان عطار
محمد موحدیان عطار
۱۰۵
یوسف البهتیمی
یوسف البهتیمی
۹۹
مصطفی اسماعیل
مصطفی اسماعیل
۸۷
وحید نظریان - آیات ۷۷ تا ۸۷ سوره اسراء
وحید نظریان - آیات ۷۷ تا ۸۷ سوره اسراء
۱۰۰
حسین کرمی - سوره نصر
حسین کرمی - سوره نصر
۱۱۸
محمود علی البنا - آیات ۱۹ تا ۲۲ سوره نور
محمود علی البنا - آیات ۱۹ تا ۲۲ سوره نور
۹۹
کریم منصوری - ۱۸ آذر ۱۳۹۸
کریم منصوری - ۱۸ آذر ۱۳۹۸
۹۶
گروه محمد رسول الله - ۱۸ آذر ۱۳۹۸
گروه محمد رسول الله - ۱۸ آذر ۱۳۹۸
۹۵
محمد حسین سعیدیان - ۱۸ آذر ۱۳۹۸
محمد حسین سعیدیان - ۱۸ آذر ۱۳۹۸
۵۵
حسین رستمی - ۱۸ آذر ۱۳۹۸
حسین رستمی - ۱۸ آذر ۱۳۹۸
۵۳
عبدالفتاح شعشاعی - ۱۸ آذر ۱۳۹۸
عبدالفتاح شعشاعی - ۱۸ آذر ۱۳۹۸
۸۱
انور شحات محمد انور
انور شحات محمد انور
۲۱۰
محمد احمد بسیونی
محمد احمد بسیونی
۱۳۹
احمد ابولقاسمی - آیات ۱۸۵ و ۱۸۶ سوره بقره
احمد ابولقاسمی - آیات ۱۸۵ و ۱۸۶ سوره بقره
۹۳
مهدی غلام نژاد - آیات ۹۵ تا ۱۰۱ سوره نساء
مهدی غلام نژاد - آیات ۹۵ تا ۱۰۱ سوره نساء
۱۲۵
آیات ۱ تا ۶۸ سوره شعراء
آیات ۱ تا ۶۸ سوره شعراء
۱۰۲
سوره بلد جزء ۳۰ - عبدالباسط
سوره بلد جزء ۳۰ - عبدالباسط
۱۲۸
سید جواد حسینی - ۱۶ آذر ۱۳۹۸
سید جواد حسینی - ۱۶ آذر ۱۳۹۸
۲۰۲