گزارش گروه اعزامی شبکه آموزش از مسابقات جهانی مهارت-کازان ۲۰۱۹-روسیه

۸۸

شبکه آموزش
۲ شهریور ماه ۱۳۹۸
۱۳:۱۹