دیدار پایانی شمشیربازی تیمی قهرمانی جهان مجارستان ۲۰۱۹ ، مجارستان - کره جنوبی

۴۴۰

دیدار پایانی شمشیربازی تیمی قهرمانی جهان مجارستان ۲۰۱۹ ، مجارستان - کره جنوبی
۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۸
۲۱:۰۷