رده بندی شمشیربازی تیمی قهرمانی جهان مجارستان ۲۰۱۹ ، ایتالیا - آلمان

۲۷۲

رده بندی شمشیربازی تیمی قهرمانی جهان مجارستان ۲۰۱۹ ، ایتالیا - آلمان
۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۸
۲۰:۳۶