آخرین وضعیت آتش سوزی هتل آسمان شیراز

۷۹۶

آخرین وضعیت آتش سوزی هتل آسمان شیراز
۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۸
۲۱:۰۴