محمد رفعت - ۴ مرداد ۱۳۹۸

۸۳

شبکه قرآن
۴ مرداد ماه ۱۳۹۸
۰۲:۱۱
سید جواد حسینی - آیات ۱۰۱ تا آخر سوره انبیاء
سید جواد حسینی - آیات ۱۰۱ تا آخر سوره انبیاء
۳۴
حامد ولی زاده - سوره انسان
حامد ولی زاده - سوره انسان
۴
عبدالواحد زکی راضی - سوره آل عمران
عبدالواحد زکی راضی - سوره آل عمران
۸۷
جواد رفعتی - ۲۱ آبان ۱۳۹۸
جواد رفعتی - ۲۱ آبان ۱۳۹۸
۶۹
حسن رضاییان
حسن رضاییان
۵۳
عبدالعاطی ناصف - ۲۱ آبان ۱۳۹۸
عبدالعاطی ناصف - ۲۱ آبان ۱۳۹۸
۳۷
شحات محمد انور - ۲۱ آبان ۱۳۹۸
شحات محمد انور - ۲۱ آبان ۱۳۹۸
۴۱
محمد اللیثی
محمد اللیثی
۹۵
محمد جواد پناهی-۲۰ آبان ۱۳۹۸
محمد جواد پناهی-۲۰ آبان ۱۳۹۸
۶۰
عبدالباسط -۲۰ آبان ۱۳۹۸
عبدالباسط -۲۰ آبان ۱۳۹۸
۱۲۸
حجاج هنداوی
حجاج هنداوی
۷۶
آیات ۷۵ تا ۹۶ سوره واقعه
آیات ۷۵ تا ۹۶ سوره واقعه
۶۱
حسن حکیمی - آیات ۱۳ تا ۱۵ سوره انسان
حسن حکیمی - آیات ۱۳ تا ۱۵ سوره انسان
۵۹
سید محمد جواد موسوی درچه ای - سوره کوثر
سید محمد جواد موسوی درچه ای - سوره کوثر
۲۶
احمد نعینع - آیات ۳۶ تا ۷۰ سوره نحل
احمد نعینع - آیات ۳۶ تا ۷۰ سوره نحل
۴۵
محمد صدیق منشاوی - آیات ۱ تا ۱۴ سوره صف
محمد صدیق منشاوی - آیات ۱ تا ۱۴ سوره صف
۴۲
حامد شاکرنژاد - ۱۹ آبان ۱۳۹۸
حامد شاکرنژاد - ۱۹ آبان ۱۳۹۸
۱۱۵
حامد علیزاده - ۱۹ آبان ۱۳۹۸
حامد علیزاده - ۱۹ آبان ۱۳۹۸
۹۰
محمد طوخی - ۱۹ آبان ۱۳۹۸
محمد طوخی - ۱۹ آبان ۱۳۹۸
۶۷
فاروق - ۱۹ آبان ۱۳۹۸
فاروق - ۱۹ آبان ۱۳۹۸
۸۱
رحیم  خاکی-۱۹ آبان ۱۳۹۸
رحیم خاکی-۱۹ آبان ۱۳۹۸
۴۶
محمدحسین سعیدیان-۱۹ آبان ۱۳۹۸
محمدحسین سعیدیان-۱۹ آبان ۱۳۹۸
۴۱
آیات ۷۷ الی ۸۴ سوره اسراء
آیات ۷۷ الی ۸۴ سوره اسراء
۳۹
حسن ربیعیان-۱۹ آبان ۱۳۹۸
حسن ربیعیان-۱۹ آبان ۱۳۹۸
۳۸
عبدالفتاح شعشاعی
عبدالفتاح شعشاعی
۴۳
مصطفی اسماعیل -۱۹ آبان ۱۳۹۸
مصطفی اسماعیل -۱۹ آبان ۱۳۹۸
۴۴
انور شحات محمد انور - آیات ۵۳ تا ۶۷ سوره انعام
انور شحات محمد انور - آیات ۵۳ تا ۶۷ سوره انعام
۱۲۸
محمد اللیثی
محمد اللیثی
۹۸
آیات ۱۹ تا ۲۲ سوره نور - محمود علی البنا
آیات ۱۹ تا ۲۲ سوره نور - محمود علی البنا
۶۱
علیرضا نداف - ۱۸ آبان ۱۳۹۸
علیرضا نداف - ۱۸ آبان ۱۳۹۸
۵۰