دیدار نهایی ، آمریکا - روسیه
دیدار نهایی ، آمریکا - روسیه
۷,۹۶۵
روسیه - فرانسه
روسیه - فرانسه
۹,۱۳۷
برزیل - لهستان
برزیل - لهستان
۱۹,۱۰۹
لهستان - پرتغال
لهستان - پرتغال
۵,۱۴۹
استرالیا - آرژانتین
استرالیا - آرژانتین
۵,۳۲۷
روسیه - آرژانتین
روسیه - آرژانتین
۱۷,۵۳۲
استرالیا - روسیه
استرالیا - روسیه
۱۰,۵۷۲
نشست خبری مربیان ایران و فرانسه - اردبیل
نشست خبری مربیان ایران و فرانسه - اردبیل
۱۰,۸۵۶
آرژانتین - صربستان
آرژانتین - صربستان
۴,۷۹۹
استرالیا - پرتغال
استرالیا - پرتغال
۷,۵۶۹
گزارش اختصاصی شبکه ورزش - اردبیل
گزارش اختصاصی شبکه ورزش - اردبیل
۳,۴۷۰
لهستان - صربستان
لهستان - صربستان
۳,۴۸۸
فرانسه - پرتغال
فرانسه - پرتغال
۱,۸۱۱
ایتالیا - صربستان
ایتالیا - صربستان
۶,۸۴۱
گزارش اختصاصی شبکه ورزش - اردبیل
گزارش اختصاصی شبکه ورزش - اردبیل
۳,۵۶۶
نشست خبری مربیان ایران و پرتغال - اردبیل
نشست خبری مربیان ایران و پرتغال - اردبیل
۳,۵۹۱
لهستان - آرژانتین
لهستان - آرژانتین
۳,۵۹۱
نشست خبری مربیان فرانسه و استرالیا در اردبیل
نشست خبری مربیان فرانسه و استرالیا در اردبیل
۲,۰۴۹
ایران ۳ - ۱ آرژانتین
ایران ۳ - ۱ آرژانتین
۵,۷۲۱
استرالیا - فرانسه
استرالیا - فرانسه
۳,۳۳۹
نشست خبری مربیان ایران و روسیه
نشست خبری مربیان ایران و روسیه
۶,۳۶۶
نشست خبری مربیان کانادا و لهستان
نشست خبری مربیان کانادا و لهستان
۲,۳۶۸
لهستان - کانادا
لهستان - کانادا
۵,۰۲۹
استرالیا - ایتالیا
استرالیا - ایتالیا
۴,۱۹۷
روسیه - کانادا
روسیه - کانادا
۱۱,۳۳۳
برزیل - صربستان
برزیل - صربستان
۷,۸۶۱
گزارش اختصاصی شبکه ورزش از سالن ورزشی غدیر ارومیه
گزارش اختصاصی شبکه ورزش از سالن ورزشی غدیر ارومیه
۴,۷۷۰
نشست خبری مربیان ایران - کانادا
نشست خبری مربیان ایران - کانادا
۳,۸۹۹
ارتباط مستقیم با سالن ورزشی غدیر ارومیه
ارتباط مستقیم با سالن ورزشی غدیر ارومیه
۸,۷۹۰