دیدار نهایی ، آمریکا - روسیه
دیدار نهایی ، آمریکا - روسیه
۷,۱۴۱
روسیه - لهستان
روسیه - لهستان
۷,۵۲۳
روسیه - فرانسه
روسیه - فرانسه
۸,۸۹۶
برزیل - لهستان
برزیل - لهستان
۱۸,۵۱۴
لهستان - پرتغال
لهستان - پرتغال
۵,۰۴۲
استرالیا - آرژانتین
استرالیا - آرژانتین
۵,۲۱۶
روسیه - آرژانتین
روسیه - آرژانتین
۱۷,۳۶۸
استرالیا - روسیه
استرالیا - روسیه
۱۰,۴۱۹
نشست خبری مربیان ایران و فرانسه - اردبیل
نشست خبری مربیان ایران و فرانسه - اردبیل
۱۰,۶۷۵
استرالیا - پرتغال
استرالیا - پرتغال
۷,۴۸۷
گزارش اختصاصی شبکه ورزش - اردبیل
گزارش اختصاصی شبکه ورزش - اردبیل
۳,۳۷۹
لهستان - صربستان
لهستان - صربستان
۳,۴۱۱
فرانسه - پرتغال
فرانسه - پرتغال
۱,۷۲۰
ایتالیا - صربستان
ایتالیا - صربستان
۶,۷۵۴
گزارش اختصاصی شبکه ورزش - اردبیل
گزارش اختصاصی شبکه ورزش - اردبیل
۳,۴۳۶
نشست خبری مربیان ایران و پرتغال - اردبیل
نشست خبری مربیان ایران و پرتغال - اردبیل
۳,۴۹۳
لهستان - آرژانتین
لهستان - آرژانتین
۳,۵۲۵
نشست خبری مربیان فرانسه و استرالیا در اردبیل
نشست خبری مربیان فرانسه و استرالیا در اردبیل
۱,۹۸۰
ایران ۳ - ۱ آرژانتین
ایران ۳ - ۱ آرژانتین
۵,۵۰۸
استرالیا - فرانسه
استرالیا - فرانسه
۳,۲۳۳
نشست خبری مربیان ایران و روسیه
نشست خبری مربیان ایران و روسیه
۶,۲۸۶
نشست خبری مربیان کانادا و لهستان
نشست خبری مربیان کانادا و لهستان
۲,۳۰۸
لهستان - کانادا
لهستان - کانادا
۴,۹۴۱
استرالیا - ایتالیا
استرالیا - ایتالیا
۴,۱۲۱
روسیه - کانادا
روسیه - کانادا
۱۱,۲۰۷
برزیل - صربستان
برزیل - صربستان
۷,۷۲۸
گزارش اختصاصی شبکه ورزش از سالن ورزشی غدیر ارومیه
گزارش اختصاصی شبکه ورزش از سالن ورزشی غدیر ارومیه
۴,۴۹۷
نشست خبری مربیان ایران - کانادا
نشست خبری مربیان ایران - کانادا
۳,۸۲۰
ارتباط مستقیم با سالن ورزشی غدیر ارومیه
ارتباط مستقیم با سالن ورزشی غدیر ارومیه
۸,۶۵۰