دیدار نهایی ، آمریکا - روسیه
دیدار نهایی ، آمریکا - روسیه
۷,۱۷۰
روسیه - لهستان
روسیه - لهستان
۷,۵۲۹
روسیه - فرانسه
روسیه - فرانسه
۸,۹۰۲
برزیل - لهستان
برزیل - لهستان
۱۸,۵۳۷
لهستان - پرتغال
لهستان - پرتغال
۵,۰۴۹
استرالیا - آرژانتین
استرالیا - آرژانتین
۵,۲۱۷
روسیه - آرژانتین
روسیه - آرژانتین
۱۷,۳۷۷
استرالیا - روسیه
استرالیا - روسیه
۱۰,۴۲۴
نشست خبری مربیان ایران و فرانسه - اردبیل
نشست خبری مربیان ایران و فرانسه - اردبیل
۱۰,۶۸۴
آرژانتین - صربستان
آرژانتین - صربستان
۴,۷۳۲
استرالیا - پرتغال
استرالیا - پرتغال
۷,۴۹۱
گزارش اختصاصی شبکه ورزش - اردبیل
گزارش اختصاصی شبکه ورزش - اردبیل
۳,۳۸۷
فرانسه - پرتغال
فرانسه - پرتغال
۱,۷۲۴
ایتالیا - صربستان
ایتالیا - صربستان
۶,۷۵۵
گزارش اختصاصی شبکه ورزش - اردبیل
گزارش اختصاصی شبکه ورزش - اردبیل
۳,۴۵۱
نشست خبری مربیان ایران و پرتغال - اردبیل
نشست خبری مربیان ایران و پرتغال - اردبیل
۳,۵۰۰
لهستان - آرژانتین
لهستان - آرژانتین
۳,۵۲۷
نشست خبری مربیان فرانسه و استرالیا در اردبیل
نشست خبری مربیان فرانسه و استرالیا در اردبیل
۱,۹۸۴
ایران ۳ - ۱ آرژانتین
ایران ۳ - ۱ آرژانتین
۵,۵۱۰
استرالیا - فرانسه
استرالیا - فرانسه
۳,۲۴۰
نشست خبری مربیان ایران و روسیه
نشست خبری مربیان ایران و روسیه
۶,۲۹۱
نشست خبری مربیان کانادا و لهستان
نشست خبری مربیان کانادا و لهستان
۲,۳۱۴
لهستان - کانادا
لهستان - کانادا
۴,۹۴۵
استرالیا - ایتالیا
استرالیا - ایتالیا
۴,۱۲۲
روسیه - کانادا
روسیه - کانادا
۱۱,۲۱۴
برزیل - صربستان
برزیل - صربستان
۷,۷۳۴
گزارش اختصاصی شبکه ورزش از سالن ورزشی غدیر ارومیه
گزارش اختصاصی شبکه ورزش از سالن ورزشی غدیر ارومیه
۴,۵۴۳
نشست خبری مربیان ایران - کانادا
نشست خبری مربیان ایران - کانادا
۳,۸۲۱
ارتباط مستقیم با سالن ورزشی غدیر ارومیه
ارتباط مستقیم با سالن ورزشی غدیر ارومیه
۸,۶۵۴