دیدار نهایی ، آمریکا - روسیه
دیدار نهایی ، آمریکا - روسیه
۷,۱۴۶
روسیه - لهستان
روسیه - لهستان
۷,۵۲۴
روسیه - فرانسه
روسیه - فرانسه
۸,۸۹۸
برزیل - لهستان
برزیل - لهستان
۱۸,۵۱۹
لهستان - پرتغال
لهستان - پرتغال
۵,۰۴۴
استرالیا - آرژانتین
استرالیا - آرژانتین
۵,۲۱۶
روسیه - آرژانتین
روسیه - آرژانتین
۱۷,۳۶۸
استرالیا - روسیه
استرالیا - روسیه
۱۰,۴۱۹
نشست خبری مربیان ایران و فرانسه - اردبیل
نشست خبری مربیان ایران و فرانسه - اردبیل
۱۰,۶۷۶
آرژانتین - صربستان
آرژانتین - صربستان
۴,۷۲۹
استرالیا - پرتغال
استرالیا - پرتغال
۷,۴۸۹
گزارش اختصاصی شبکه ورزش - اردبیل
گزارش اختصاصی شبکه ورزش - اردبیل
۳,۳۸۱
لهستان - صربستان
لهستان - صربستان
۳,۴۱۲
ایتالیا - صربستان
ایتالیا - صربستان
۶,۷۵۵
گزارش اختصاصی شبکه ورزش - اردبیل
گزارش اختصاصی شبکه ورزش - اردبیل
۳,۴۴۴
نشست خبری مربیان ایران و پرتغال - اردبیل
نشست خبری مربیان ایران و پرتغال - اردبیل
۳,۴۹۳
لهستان - آرژانتین
لهستان - آرژانتین
۳,۵۲۶
نشست خبری مربیان فرانسه و استرالیا در اردبیل
نشست خبری مربیان فرانسه و استرالیا در اردبیل
۱,۹۸۰
ایران ۳ - ۱ آرژانتین
ایران ۳ - ۱ آرژانتین
۵,۵۰۹
استرالیا - فرانسه
استرالیا - فرانسه
۳,۲۳۶
نشست خبری مربیان ایران و روسیه
نشست خبری مربیان ایران و روسیه
۶,۲۸۷
نشست خبری مربیان کانادا و لهستان
نشست خبری مربیان کانادا و لهستان
۲,۳۰۸
لهستان - کانادا
لهستان - کانادا
۴,۹۴۳
استرالیا - ایتالیا
استرالیا - ایتالیا
۴,۱۲۳
روسیه - کانادا
روسیه - کانادا
۱۱,۲۰۷
برزیل - صربستان
برزیل - صربستان
۷,۷۳۰
گزارش اختصاصی شبکه ورزش از سالن ورزشی غدیر ارومیه
گزارش اختصاصی شبکه ورزش از سالن ورزشی غدیر ارومیه
۴,۵۰۰
نشست خبری مربیان ایران - کانادا
نشست خبری مربیان ایران - کانادا
۳,۸۲۰
ارتباط مستقیم با سالن ورزشی غدیر ارومیه
ارتباط مستقیم با سالن ورزشی غدیر ارومیه
۸,۶۵۱