ایتالیا - صربستان

۶,۷۵۶

شبکه ورزش
۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸
۲۲:۴۸
دیدار نهایی ، آمریکا - روسیه
دیدار نهایی ، آمریکا - روسیه
۷,۱۶۶
روسیه - لهستان
روسیه - لهستان
۷,۵۲۸
روسیه - فرانسه
روسیه - فرانسه
۸,۹۰۰
برزیل - لهستان
برزیل - لهستان
۱۸,۵۳۲
لهستان - پرتغال
لهستان - پرتغال
۵,۰۴۷
استرالیا - آرژانتین
استرالیا - آرژانتین
۵,۲۱۶
روسیه - آرژانتین
روسیه - آرژانتین
۱۷,۳۷۵
استرالیا - روسیه
استرالیا - روسیه
۱۰,۴۲۱
نشست خبری مربیان ایران و فرانسه - اردبیل
نشست خبری مربیان ایران و فرانسه - اردبیل
۱۰,۶۷۹
آرژانتین - صربستان
آرژانتین - صربستان
۴,۷۳۲
استرالیا - پرتغال
استرالیا - پرتغال
۷,۴۸۹
گزارش اختصاصی شبکه ورزش - اردبیل
گزارش اختصاصی شبکه ورزش - اردبیل
۳,۳۸۴
لهستان - صربستان
لهستان - صربستان
۳,۴۱۲
فرانسه - پرتغال
فرانسه - پرتغال
۱,۷۲۴
گزارش اختصاصی شبکه ورزش - اردبیل
گزارش اختصاصی شبکه ورزش - اردبیل
۳,۴۵۰
نشست خبری مربیان ایران و پرتغال - اردبیل
نشست خبری مربیان ایران و پرتغال - اردبیل
۳,۴۹۸
لهستان - آرژانتین
لهستان - آرژانتین
۳,۵۲۷
نشست خبری مربیان فرانسه و استرالیا در اردبیل
نشست خبری مربیان فرانسه و استرالیا در اردبیل
۱,۹۸۱
ایران ۳ - ۱ آرژانتین
ایران ۳ - ۱ آرژانتین
۵,۵۰۹
استرالیا - فرانسه
استرالیا - فرانسه
۳,۲۳۹
نشست خبری مربیان ایران و روسیه
نشست خبری مربیان ایران و روسیه
۶,۲۹۰
نشست خبری مربیان کانادا و لهستان
نشست خبری مربیان کانادا و لهستان
۲,۳۰۹
لهستان - کانادا
لهستان - کانادا
۴,۹۴۳
استرالیا - ایتالیا
استرالیا - ایتالیا
۴,۱۲۴
روسیه - کانادا
روسیه - کانادا
۱۱,۲۱۲
برزیل - صربستان
برزیل - صربستان
۷,۷۳۱
گزارش اختصاصی شبکه ورزش از سالن ورزشی غدیر ارومیه
گزارش اختصاصی شبکه ورزش از سالن ورزشی غدیر ارومیه
۴,۵۲۹
نشست خبری مربیان ایران - کانادا
نشست خبری مربیان ایران - کانادا
۳,۸۲۰
ارتباط مستقیم با سالن ورزشی غدیر ارومیه
ارتباط مستقیم با سالن ورزشی غدیر ارومیه
۸,۶۵۲