لهستان - آرژانتین

۳,۵۲۷

شبکه ورزش
۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸
۱۹:۲۸
دیدار نهایی ، آمریکا - روسیه
دیدار نهایی ، آمریکا - روسیه
۷,۱۶۲
روسیه - لهستان
روسیه - لهستان
۷,۵۳۰
روسیه - فرانسه
روسیه - فرانسه
۸,۹۰۲
برزیل - لهستان
برزیل - لهستان
۱۸,۵۴۱
لهستان - پرتغال
لهستان - پرتغال
۵,۰۴۷
استرالیا - آرژانتین
استرالیا - آرژانتین
۵,۲۱۷
روسیه - آرژانتین
روسیه - آرژانتین
۱۷,۳۷۲
استرالیا - روسیه
استرالیا - روسیه
۱۰,۴۲۱
نشست خبری مربیان ایران و فرانسه - اردبیل
نشست خبری مربیان ایران و فرانسه - اردبیل
۱۰,۶۷۶
آرژانتین - صربستان
آرژانتین - صربستان
۴,۷۳۰
استرالیا - پرتغال
استرالیا - پرتغال
۷,۴۹۱
گزارش اختصاصی شبکه ورزش - اردبیل
گزارش اختصاصی شبکه ورزش - اردبیل
۳,۳۸۵
لهستان - صربستان
لهستان - صربستان
۳,۴۱۵
فرانسه - پرتغال
فرانسه - پرتغال
۱,۷۲۳
ایتالیا - صربستان
ایتالیا - صربستان
۶,۷۵۹
گزارش اختصاصی شبکه ورزش - اردبیل
گزارش اختصاصی شبکه ورزش - اردبیل
۳,۴۵۹
نشست خبری مربیان ایران و پرتغال - اردبیل
نشست خبری مربیان ایران و پرتغال - اردبیل
۳,۴۹۸
نشست خبری مربیان فرانسه و استرالیا در اردبیل
نشست خبری مربیان فرانسه و استرالیا در اردبیل
۱,۹۸۲
ایران ۳ - ۱ آرژانتین
ایران ۳ - ۱ آرژانتین
۵,۵۱۳
استرالیا - فرانسه
استرالیا - فرانسه
۳,۲۳۶
نشست خبری مربیان ایران و روسیه
نشست خبری مربیان ایران و روسیه
۶,۲۹۰
نشست خبری مربیان کانادا و لهستان
نشست خبری مربیان کانادا و لهستان
۲,۳۰۸
لهستان - کانادا
لهستان - کانادا
۴,۹۴۴
استرالیا - ایتالیا
استرالیا - ایتالیا
۴,۱۲۴
روسیه - کانادا
روسیه - کانادا
۱۱,۲۱۱
برزیل - صربستان
برزیل - صربستان
۷,۷۳۴
گزارش اختصاصی شبکه ورزش از سالن ورزشی غدیر ارومیه
گزارش اختصاصی شبکه ورزش از سالن ورزشی غدیر ارومیه
۴,۵۱۴
نشست خبری مربیان ایران - کانادا
نشست خبری مربیان ایران - کانادا
۳,۸۲۴
ارتباط مستقیم با سالن ورزشی غدیر ارومیه
ارتباط مستقیم با سالن ورزشی غدیر ارومیه
۸,۶۵۵