ایران ۳ - ۱ آرژانتین

۵,۵۱۳

شبکه ورزش
۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸
۱۷:۰۲
دیدار نهایی ، آمریکا - روسیه
دیدار نهایی ، آمریکا - روسیه
۷,۱۸۸
روسیه - لهستان
روسیه - لهستان
۷,۵۳۵
روسیه - فرانسه
روسیه - فرانسه
۸,۹۰۷
برزیل - لهستان
برزیل - لهستان
۱۸,۵۶۲
لهستان - پرتغال
لهستان - پرتغال
۵,۰۵۲
استرالیا - آرژانتین
استرالیا - آرژانتین
۵,۲۱۸
روسیه - آرژانتین
روسیه - آرژانتین
۱۷,۳۸۱
استرالیا - روسیه
استرالیا - روسیه
۱۰,۴۲۶
نشست خبری مربیان ایران و فرانسه - اردبیل
نشست خبری مربیان ایران و فرانسه - اردبیل
۱۰,۶۸۴
آرژانتین - صربستان
آرژانتین - صربستان
۴,۷۳۳
استرالیا - پرتغال
استرالیا - پرتغال
۷,۴۹۳
گزارش اختصاصی شبکه ورزش - اردبیل
گزارش اختصاصی شبکه ورزش - اردبیل
۳,۳۹۱
لهستان - صربستان
لهستان - صربستان
۳,۴۱۹
فرانسه - پرتغال
فرانسه - پرتغال
۱,۷۲۵
ایتالیا - صربستان
ایتالیا - صربستان
۶,۷۶۰
گزارش اختصاصی شبکه ورزش - اردبیل
گزارش اختصاصی شبکه ورزش - اردبیل
۳,۴۶۷
نشست خبری مربیان ایران و پرتغال - اردبیل
نشست خبری مربیان ایران و پرتغال - اردبیل
۳,۵۰۵
لهستان - آرژانتین
لهستان - آرژانتین
۳,۵۲۸
نشست خبری مربیان فرانسه و استرالیا در اردبیل
نشست خبری مربیان فرانسه و استرالیا در اردبیل
۱,۹۸۷
استرالیا - فرانسه
استرالیا - فرانسه
۳,۲۴۰
نشست خبری مربیان ایران و روسیه
نشست خبری مربیان ایران و روسیه
۶,۲۹۴
نشست خبری مربیان کانادا و لهستان
نشست خبری مربیان کانادا و لهستان
۲,۳۱۴
لهستان - کانادا
لهستان - کانادا
۴,۹۴۶
استرالیا - ایتالیا
استرالیا - ایتالیا
۴,۱۲۵
روسیه - کانادا
روسیه - کانادا
۱۱,۲۱۸
برزیل - صربستان
برزیل - صربستان
۷,۷۳۸
گزارش اختصاصی شبکه ورزش از سالن ورزشی غدیر ارومیه
گزارش اختصاصی شبکه ورزش از سالن ورزشی غدیر ارومیه
۴,۵۵۸
نشست خبری مربیان ایران - کانادا
نشست خبری مربیان ایران - کانادا
۳,۸۲۵
ارتباط مستقیم با سالن ورزشی غدیر ارومیه
ارتباط مستقیم با سالن ورزشی غدیر ارومیه
۸,۶۵۸