استرالیا - فرانسه

۳,۲۴۹

شبکه ورزش
۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸
۱۵:۳۰
دیدار نهایی ، آمریکا - روسیه
دیدار نهایی ، آمریکا - روسیه
۷,۲۷۵
روسیه - لهستان
روسیه - لهستان
۷,۵۷۱
روسیه - فرانسه
روسیه - فرانسه
۸,۹۴۲
برزیل - لهستان
برزیل - لهستان
۱۸,۶۷۹
لهستان - پرتغال
لهستان - پرتغال
۵,۰۷۵
استرالیا - آرژانتین
استرالیا - آرژانتین
۵,۲۳۳
روسیه - آرژانتین
روسیه - آرژانتین
۱۷,۴۰۹
استرالیا - روسیه
استرالیا - روسیه
۱۰,۴۳۷
نشست خبری مربیان ایران و فرانسه - اردبیل
نشست خبری مربیان ایران و فرانسه - اردبیل
۱۰,۷۱۴
آرژانتین - صربستان
آرژانتین - صربستان
۴,۷۴۹
استرالیا - پرتغال
استرالیا - پرتغال
۷,۵۰۷
گزارش اختصاصی شبکه ورزش - اردبیل
گزارش اختصاصی شبکه ورزش - اردبیل
۳,۴۰۸
لهستان - صربستان
لهستان - صربستان
۳,۴۳۲
فرانسه - پرتغال
فرانسه - پرتغال
۱,۷۳۸
ایتالیا - صربستان
ایتالیا - صربستان
۶,۷۷۵
گزارش اختصاصی شبکه ورزش - اردبیل
گزارش اختصاصی شبکه ورزش - اردبیل
۳,۵۰۱
نشست خبری مربیان ایران و پرتغال - اردبیل
نشست خبری مربیان ایران و پرتغال - اردبیل
۳,۵۴۰
لهستان - آرژانتین
لهستان - آرژانتین
۳,۵۳۸
نشست خبری مربیان فرانسه و استرالیا در اردبیل
نشست خبری مربیان فرانسه و استرالیا در اردبیل
۱,۹۹۹
ایران ۳ - ۱ آرژانتین
ایران ۳ - ۱ آرژانتین
۵,۵۴۷
نشست خبری مربیان ایران و روسیه
نشست خبری مربیان ایران و روسیه
۶,۳۰۸
نشست خبری مربیان کانادا و لهستان
نشست خبری مربیان کانادا و لهستان
۲,۳۲۵
لهستان - کانادا
لهستان - کانادا
۴,۹۵۷
استرالیا - ایتالیا
استرالیا - ایتالیا
۴,۱۳۳
روسیه - کانادا
روسیه - کانادا
۱۱,۲۳۶
برزیل - صربستان
برزیل - صربستان
۷,۷۶۱
گزارش اختصاصی شبکه ورزش از سالن ورزشی غدیر ارومیه
گزارش اختصاصی شبکه ورزش از سالن ورزشی غدیر ارومیه
۴,۶۳۱
نشست خبری مربیان ایران - کانادا
نشست خبری مربیان ایران - کانادا
۳,۸۳۶
ارتباط مستقیم با سالن ورزشی غدیر ارومیه
ارتباط مستقیم با سالن ورزشی غدیر ارومیه
۸,۶۹۰