مسیر سی و یکم : مردان قدرتمند

۱۵,۸۰۵

شبکه پویا
۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۸
۱۷:۲۹
مسیر نوزدهم - نزدیک شدن به قله
مسیر نوزدهم - نزدیک شدن به قله
۴۱۱
مسیر هجدهم - تلاش ناروکو
مسیر هجدهم - تلاش ناروکو
۳,۴۸۱
مسیر هفدهم - شروع کوهستان
مسیر هفدهم - شروع کوهستان
۵,۰۳۶
فصل چهارم - مسیر شانزدهم-سوهوکو عقب می افتد
فصل چهارم - مسیر شانزدهم-سوهوکو عقب می افتد
۴,۹۶۱
فصل ۴ - مسیر پانزدهم: خط پایان لذت بخش
فصل ۴ - مسیر پانزدهم: خط پایان لذت بخش
۵,۶۶۷
مسیر افتخار
مسیر افتخار
۶,۳۰۳
مسیر سیزدهم - تهدید فرصت
مسیر سیزدهم - تهدید فرصت
۴,۵۴۱
مسیر دوازدهم-امیدهای از دست رفته
مسیر دوازدهم-امیدهای از دست رفته
۴,۵۶۰
مسیر نوزدهم-قهرمان کوهستان
مسیر نوزدهم-قهرمان کوهستان
۹,۶۳۴
فصل چهارم - مسیر دهم: یوتو شینکای
فصل چهارم - مسیر دهم: یوتو شینکای
۶,۹۸۷
مسیر نهم - امید
مسیر نهم - امید
۶,۳۶۳
مسیر هشتم : روز  دوم - حرکت
مسیر هشتم : روز دوم - حرکت
۹,۴۰۰
فصل چهارم-مسیر هفتم رد پای امید
فصل چهارم-مسیر هفتم رد پای امید
۶,۴۱۸
فصل چهارم - مسیر ششم: اتحاد سوهوکو
فصل چهارم - مسیر ششم: اتحاد سوهوکو
۵,۲۲۶
فصل چهارم - مسیر پنجم: سه ثانیه اختلاف
فصل چهارم - مسیر پنجم: سه ثانیه اختلاف
۷,۹۷۴
فصل چهارم - مسیر چهارم - اراده قوی
فصل چهارم - مسیر چهارم - اراده قوی
۵,۷۰۹
فصل چهارم - مسیر سوم-زمان معین
فصل چهارم - مسیر سوم-زمان معین
۶,۶۱۲
فصل چهارم-مسیر دوم-من بهترم
فصل چهارم-مسیر دوم-من بهترم
۶,۳۶۸
فصل چهارم - مسیر اول: رقابت پایانی روز اول
فصل چهارم - مسیر اول: رقابت پایانی روز اول
۸,۴۸۲
مسیر بیست و پنجم - به آسمان نگاه کن
مسیر بیست و پنجم - به آسمان نگاه کن
۷,۲۷۷
مسیر بیست و چهارم - نبرد سهمگین ایروهازاکا
مسیر بیست و چهارم - نبرد سهمگین ایروهازاکا
۱۱,۱۲۵
مسیر بیست و سوم - تعقیب اونودا
مسیر بیست و سوم - تعقیب اونودا
۱۹,۱۵۲
مسیر بیست و دوم - سختی های شماره یک
مسیر بیست و دوم - سختی های شماره یک
۱۱,۵۹۶
مسیر بیست و یکم - قدرت هاکونه
مسیر بیست و یکم - قدرت هاکونه
۲۰,۰۰۳
مسیر بیستم - جلو بزن کابوراگی
مسیر بیستم - جلو بزن کابوراگی
۱۱,۷۷۷
مسیر نوزدهم-هیولای جاده-دوباشی
مسیر نوزدهم-هیولای جاده-دوباشی
۱۵,۵۴۰
مسیر هجدهم-ائویاگی سرعتی
مسیر هجدهم-ائویاگی سرعتی
۱۲,۱۸۰
مسیر هفدهم - شروع
مسیر هفدهم - شروع
۱۰,۵۸۰
مسیر شانزدهم - مقدماتی دوم
مسیر شانزدهم - مقدماتی دوم
۱۰,۱۰۱
مسیر پانزدهم - هدف کوگا
مسیر پانزدهم - هدف کوگا
۱۴,۶۸۹