رقابت های اسکیت بورد جهانی چین ۲۰۱۹

۸۱۷

شبکه ورزش
۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۸
۱۱:۱۳
اسکیت روی یخ مجارستان ۲۰۲۰
اسکیت روی یخ مجارستان ۲۰۲۰
۶۸۷
اسکیت سرعت روی یخ قهرمانی اروپا هلند ۲۰۲۰
اسکیت سرعت روی یخ قهرمانی اروپا هلند ۲۰۲۰
۶۱۴
اسکیت روی یخ قهرمانی اروپا
اسکیت روی یخ قهرمانی اروپا
۳۳۹
اسکیت سرعت روی یخ فهرمانی جهان - کانادا
اسکیت سرعت روی یخ فهرمانی جهان - کانادا
۲۹۵
مسابقات اسکيت سرعت قهرماني جهان کانادا - ۲۰۲۰
مسابقات اسکيت سرعت قهرماني جهان کانادا - ۲۰۲۰
۴۲۶
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ ژاپن ۲۰۲۰
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ ژاپن ۲۰۲۰
۵۶۴
اسکیت سرعت روی یخ ۵۰۰ متر
اسکیت سرعت روی یخ ۵۰۰ متر
۲۴۴
اسکیت سرعت روی یخ ژاپن
اسکیت سرعت روی یخ ژاپن
۶۱۵
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ
۴۷۷
مرحله پایانی اسکیت سرعت روی یخ کانادا
مرحله پایانی اسکیت سرعت روی یخ کانادا
۱۹۱
اسکیت سرعت در یخ - ماده ۱۵۰۰ متر - قزاقزستان
اسکیت سرعت در یخ - ماده ۱۵۰۰ متر - قزاقزستان
۴۶۸
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ چین ۲۰۱۹
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ چین ۲۰۱۹
۳۳۶
لیگ جهانی اسکیت روی یخ قزاقستان
لیگ جهانی اسکیت روی یخ قزاقستان
۳۶۱
لیگ جهانی اسکیت روی یخ
لیگ جهانی اسکیت روی یخ
۳۸۱
جام جهانی اسکیت روی یخ چین ۲۰۱۹
جام جهانی اسکیت روی یخ چین ۲۰۱۹
۴۳۶
جام جهانی اسکیت روی یخ لهستان - ۲۰۱۹
جام جهانی اسکیت روی یخ لهستان - ۲۰۱۹
۲۲۱
جام جهانی اسکیت روی یخ
جام جهانی اسکیت روی یخ
۴۱۶
جام جهانی اسکیت روی یخ سرعت
جام جهانی اسکیت روی یخ سرعت
۲۱۲
جام جهانی لهستان ۲۰۱۹
جام جهانی لهستان ۲۰۱۹
۲۱۲
جام جهانی اسکیت روی یخ ۲۰۱۹
جام جهانی اسکیت روی یخ ۲۰۱۹
۲۵۶
مسابقات بین المللی اسکیت
مسابقات بین المللی اسکیت
۵۳۳
لیگ جهانی اسکیت سرعت روی یخ ژاپن ۲۰۱۹
لیگ جهانی اسکیت سرعت روی یخ ژاپن ۲۰۱۹
۳۲۳
مسابقات اسکیت - مجموعه ورزشی انقلاب
مسابقات اسکیت - مجموعه ورزشی انقلاب
۱,۰۲۵
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ
۵۷۱
اسکیت سرعت قهرمانی جهان
اسکیت سرعت قهرمانی جهان
۳۲۳
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ لهستان ۲۰۱۹
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ لهستان ۲۰۱۹
۶۰۶
مسابقات اسکیت بورد قهرمانی جهان چین ۲۰۱۹
مسابقات اسکیت بورد قهرمانی جهان چین ۲۰۱۹
۲۸۰
جام جهانی اسکیت - لهستان ۲۰۱۹
جام جهانی اسکیت - لهستان ۲۰۱۹
۵۸۴
اسکیت روی یخ قهرمانی جهان - کانادا ۲۰۱۹
اسکیت روی یخ قهرمانی جهان - کانادا ۲۰۱۹
۷۳۰
اسکیت بورد قهرمانی جهان چین ۲۰۱۹
اسکیت بورد قهرمانی جهان چین ۲۰۱۹
۷۷۲