مناجات خوانی بهروز شعیبی-قسمت ۲۸

۹۲۰

شبکه ۵
۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۸
۱۹:۱۹
قسمت ۳۰
قسمت ۳۰
۱,۲۰۴
مناجات خوانی بهروز شعیبی-قسمت ۳۰
مناجات خوانی بهروز شعیبی-قسمت ۳۰
۹۴۶
قسمت ۲۹
قسمت ۲۹
۱,۲۸۲
مناجات خوانی بهروز شعیبی-قسمت ۲۹
مناجات خوانی بهروز شعیبی-قسمت ۲۹
۸۵۲
قسمت ۲۸
قسمت ۲۸
۱,۹۹۱
قسمت ۲۷
قسمت ۲۷
۳,۳۸۹
مناجات خوانی بهروز شعیبی-قسمت ۲۷
مناجات خوانی بهروز شعیبی-قسمت ۲۷
۱,۲۳۷
گفتگو با خانم اسلامی
گفتگو با خانم اسلامی
۲,۱۴۲
قسمت ۲۶
قسمت ۲۶
۲,۰۸۷
مناجات خوانی بهروز شعیبی-قسمت ۲۶
مناجات خوانی بهروز شعیبی-قسمت ۲۶
۷۱۸
مناجات خوانی بهروز شعیبی-قسمت ۲۵
مناجات خوانی بهروز شعیبی-قسمت ۲۵
۱,۳۳۸
قسمت ۲۵
قسمت ۲۵
۱,۴۰۴
شعرخوانی علیرضا برای مادرش
شعرخوانی علیرضا برای مادرش
۱,۳۰۱
فاطمه هاشمی سرپرست کودکان معلول در اختیاریه
فاطمه هاشمی سرپرست کودکان معلول در اختیاریه
۱,۲۳۱
حرفهای مهدی با مادرش
حرفهای مهدی با مادرش
۱,۱۵۱
آرزوهای پسرهایی که پدر و مادرهاشون رها شدند
آرزوهای پسرهایی که پدر و مادرهاشون رها شدند
۱,۰۰۳
علیرضا پسری که عمویش در بیمارستان او را رها کرد
علیرضا پسری که عمویش در بیمارستان او را رها کرد
۷۹۰
فردین پسری که در ۱۴ سالگی پدر و مادر رهایش کردند
فردین پسری که در ۱۴ سالگی پدر و مادر رهایش کردند
۸۳۸
مهدی پسری که در ۷ سالگی پدر معتادش رهایش کرد
مهدی پسری که در ۷ سالگی پدر معتادش رهایش کرد
۱,۱۶۵
خسرو پسری که در ۳ سالگی پدر و مادرش رهایش کردند
خسرو پسری که در ۳ سالگی پدر و مادرش رهایش کردند
۸۶۱
قسمت ۲۴
قسمت ۲۴
۱,۴۲۴
مناجات خوانی بهروز شعیبی-قسمت ۲۴
مناجات خوانی بهروز شعیبی-قسمت ۲۴
۵۹۱
گفتگو با کسی که ۷۰ روز پرنیا رو نگه داشت
گفتگو با کسی که ۷۰ روز پرنیا رو نگه داشت
۱,۱۱۱
روایت گم شدن پرنیا
روایت گم شدن پرنیا
۱,۲۹۲
مناجات خوانی بهروز شعیبی-قسمت ۲۳
مناجات خوانی بهروز شعیبی-قسمت ۲۳
۷۸۹
قسمت ۲۳
قسمت ۲۳
۱,۱۹۲
قسمت ۲۲
قسمت ۲۲
۱,۲۹۵
مناجات خوانی بهروز شعیبی-قسمت ۲۲
مناجات خوانی بهروز شعیبی-قسمت ۲۲
۹۴۹
دندانپزشکی که بیماران ایدزی رو درمان  می کند
دندانپزشکی که بیماران ایدزی رو درمان می کند
۸۲۲