دیدار نهایی تور جهانی پدل - آلیکانته اسپانیا ۲۰۱۹

2,780

شبکه ورزش
20 اردیبهشت ماه 1398
19:00
دیدار نهایی الیکانته اپن ۲۰۲۰
دیدار نهایی الیکانته اپن ۲۰۲۰
۱۶۰
نیمه نهایی تور جهانی ایتالیا ۲۰۲۰
نیمه نهایی تور جهانی ایتالیا ۲۰۲۰
۷۷۳
پدل آزاد ۲۰۲۰ اسپانیا
پدل آزاد ۲۰۲۰ اسپانیا
۲۶۶
نیمه نهایی تور جهانی پدل اسپانیا ۲۰۳۰
نیمه نهایی تور جهانی پدل اسپانیا ۲۰۳۰
۴۰۴
مرحله نیمه نهایی پدل اسپانیا ۲۰۲۰
مرحله نیمه نهایی پدل اسپانیا ۲۰۲۰
۲۲۶
نیمه نهایی تور جهانی پدل ۲۰۲۰ اسپانیا
نیمه نهایی تور جهانی پدل ۲۰۲۰ اسپانیا
۳۵۴
تور جهانی پدل اسپانیا ۲۰۲۰
تور جهانی پدل اسپانیا ۲۰۲۰
۵۶۰
دیدار نهایی آزاد اسپانیا ۲۰۲۰
دیدار نهایی آزاد اسپانیا ۲۰۲۰
۶۵۷
دیدار نهایی مسابقات آزاد والنسیا اسپانیا ۲۰۲۰
دیدار نهایی مسابقات آزاد والنسیا اسپانیا ۲۰۲۰
۸۱۱
رقابت های پدل اسپانیا ۲۰۲۰
رقابت های پدل اسپانیا ۲۰۲۰
۳۹۴
دیدار نهایی مسابقات آزاد پدل والنسیا - اسپانیا ۲۰۲۰
دیدار نهایی مسابقات آزاد پدل والنسیا - اسپانیا ۲۰۲۰
۵۲۸
دیدار نهایی ۲۰۲۰
دیدار نهایی ۲۰۲۰
۳۱۹
دیدار یک هشتم نهایی مادرید اسپانیا ۲۰۲۰
دیدار یک هشتم نهایی مادرید اسپانیا ۲۰۲۰
۲۶۱
نیمه نهایی والنسیا اسپانیا ۲۰۲۰
نیمه نهایی والنسیا اسپانیا ۲۰۲۰
۳۴۹
دیدار نهایی تور جهانی پدل ۲۰۲۰ اسپانیا
دیدار نهایی تور جهانی پدل ۲۰۲۰ اسپانیا
۶۴۶
نیمه نهایی ولوا مادرید ۲۰۲۰
نیمه نهایی ولوا مادرید ۲۰۲۰
۴۰۰
تور جهانی ۲۰۲۰ اسپانیا
تور جهانی ۲۰۲۰ اسپانیا
۲۷۷
تور جهانی پدل اسپانیا ۲۰۲۰
تور جهانی پدل اسپانیا ۲۰۲۰
۱۷۶
مرحله نیمه نهایی مادرید اسپانیا ۲۰۲۰
مرحله نیمه نهایی مادرید اسپانیا ۲۰۲۰
۵۴۵
تور جهانی پدل ۲۰۲۰ اسپانیا
تور جهانی پدل ۲۰۲۰ اسپانیا
1,749
دیدار نهایی تور جهانی مادرید اسپانیا ۲۰۲۰
دیدار نهایی تور جهانی مادرید اسپانیا ۲۰۲۰
۵۲۴
تور جهانی پدل ۲۰۲۰ اسپانیا
تور جهانی پدل ۲۰۲۰ اسپانیا
۴۰۴
نیمه نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۰
نیمه نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۰
۹۵۸
مرحله نیمه نهایی تور جهانی مادرید اسپانیا ۲۰۲۰
مرحله نیمه نهایی تور جهانی مادرید اسپانیا ۲۰۲۰
۳۵۲
مرحله یک هشتم نهایی دو نفره پدل - اسپانیا ۲۰۲۰ - دینه نو و ریکو
مرحله یک هشتم نهایی دو نفره پدل - اسپانیا ۲۰۲۰ - دینه نو و ریکو
۵۱۰
دیدار نهایی مسابقات پدل
دیدار نهایی مسابقات پدل
۳۲۲
دیدار نهایی تور جهانی ۲۰۲۰ - اسپانیا
دیدار نهایی تور جهانی ۲۰۲۰ - اسپانیا
۳۷۹
نیمه نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۰
نیمه نهایی تور جهانی اسپانیا ۲۰۲۰
۳۴۷
پدل تور جهانی اسپانیا - ۲۰۲۰- دیدار یک هشتم نهایی
پدل تور جهانی اسپانیا - ۲۰۲۰- دیدار یک هشتم نهایی
۳۵۹
دیدار یک هشتم نهایی مادرید اسپانیا ۲۰۲۰
دیدار یک هشتم نهایی مادرید اسپانیا ۲۰۲۰
۳۴۰