قسمت بیست و هشتم - اسارت کیکاووس

2,368

شبکه امید
8 تیر ماه 1399
05:48
قسمت نهم - قیام منوچهر
قسمت نهم - قیام منوچهر
2,291
قسمت هشتم - پادشاهی فریدون
قسمت هشتم - پادشاهی فریدون
۸۷۹
قسمت ششم - قیام کاوه آهنگر
قسمت ششم - قیام کاوه آهنگر
4,221
قسمت پنجم - ظهور ضهاک
قسمت پنجم - ظهور ضهاک
۵۸۰
قسمت ۳ - پادشاهی تهمورث
قسمت ۳ - پادشاهی تهمورث
۸۵۵
قسمت  اول -  پادشاهی کیومرث
قسمت اول - پادشاهی کیومرث
1,738
قسمت چهل و پنجم - رویای افراسیاب
قسمت چهل و پنجم - رویای افراسیاب
۶۹۵
قسمت چهل و چهارم - لشکرکشی تورانیان
قسمت چهل و چهارم - لشکرکشی تورانیان
1,548
قسمت چهل و سوم - نجات سیاوش از آتش
قسمت چهل و سوم - نجات سیاوش از آتش
۷۸۹
قسمت چهل و دوم - سوزاندن سیاوش
قسمت چهل و دوم - سوزاندن سیاوش
۶۷۱
قسمت چهل و یکم - دام سودابه برای سیاوش
قسمت چهل و یکم - دام سودابه برای سیاوش
۶۳۳
قسمت چهلم - بازگشت سیاوش به آغوش پدر
قسمت چهلم - بازگشت سیاوش به آغوش پدر
۵۰۱
قسمت سی و نهم - داستان سیاوش
قسمت سی و نهم - داستان سیاوش
۶۱۱
قسمت دهم - جنگ منوچهر با سلم و تور
قسمت دهم - جنگ منوچهر با سلم و تور
3,210
قسمت سی و هفتم - حیله رستم
قسمت سی و هفتم - حیله رستم
۵۸۵
قسمت سی و ششم - ملاقات رستم و سهراب
قسمت سی و ششم - ملاقات رستم و سهراب
۶۱۹
قسمت سی و پنج مرگ ژندرزم
قسمت سی و پنج مرگ ژندرزم
۶۲۰
قسمت سی و چهارم - توطئه هومان
قسمت سی و چهارم - توطئه هومان
1,348
قسمت سی و سوم - تسخیر دژ سفید
قسمت سی و سوم - تسخیر دژ سفید
۵۳۲
قسمت سی و دوم - داستان سهراب
قسمت سی و دوم - داستان سهراب
۷۰۳
قسمت سی و یکم - تهمینه
قسمت سی و یکم - تهمینه
1,205
قسمت سی ام فتح آسمان
قسمت سی ام فتح آسمان
۵۵۱
قسمت بیست و نهم - رهایی پادشاه به دست تاج بخش
قسمت بیست و نهم - رهایی پادشاه به دست تاج بخش
۷۸۲
قسمت بیست و هفتم - فتح مازندران
قسمت بیست و هفتم - فتح مازندران
۷۴۵
قسمت بیست و ششم - جنگ مازندران
قسمت بیست و ششم - جنگ مازندران
۶۱۴
قسمت بیست و پنج - شکست دیو سپید
قسمت بیست و پنج - شکست دیو سپید
۸۶۶
قسمت بیست و دوم - ورود به هفت خوان
قسمت بیست و دوم - ورود به هفت خوان
1,195
قسمت بیست و یکم - لشگرکشی به مازندران
قسمت بیست و یکم - لشگرکشی به مازندران
۷۳۷
پادشاهی کیکاووس
پادشاهی کیکاووس
3,479