ارزش کار سخت

۲۳,۱۸۹

شبکه پویا
۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۸
۱۶:۳۲
میشه آدرس بنایی که پله هاتو ساخته بهم بدی؟!
میشه آدرس بنایی که پله هاتو ساخته بهم بدی؟!
۱۹,۷۰۳
نظم و برنامه ریزی برای رسیدن به هدف
نظم و برنامه ریزی برای رسیدن به هدف
۱۳,۰۱۲
اردوی یک روزه
اردوی یک روزه
۱۵,۵۲۸
یارکشی فوتبال- پرهیز از دروغ
یارکشی فوتبال- پرهیز از دروغ
۱۵,۲۵۶
ماکت پریا
ماکت پریا
۲۲,۳۲۹
من بابایی که هیچوقت نیست رو نمیخوام!
من بابایی که هیچوقت نیست رو نمیخوام!
۱۴,۶۸۷
عطر خاله (جایگاه استفاده از عطر)
عطر خاله (جایگاه استفاده از عطر)
۱۷,۴۴۶
آرزوی مهران
آرزوی مهران
۱۵,۴۹۶
لنگر زاده به باشگاه میرود
لنگر زاده به باشگاه میرود
۱۷,۵۶۹
این که خودمونیم تو فیلم (آداب غذا خوردن)
این که خودمونیم تو فیلم (آداب غذا خوردن)
۱۸,۱۷۶
مد ایرانی
مد ایرانی
۲۲,۲۸۸
برند - اعتماد به نفس کاذب
برند - اعتماد به نفس کاذب
۱۶,۲۲۰
از هر دست بدی از همون دست میگیری
از هر دست بدی از همون دست میگیری
۳۱,۴۴۴
تو قرارداد رو بهم زدی
تو قرارداد رو بهم زدی
۱۸,۱۹۴
عروسی پسر خاله
عروسی پسر خاله
۴۴,۶۹۱
محسن خوش اندام میشود
محسن خوش اندام میشود
۲۰,۰۹۴
فرش فروشی دیگه فایده نداره - قسمت ۲
فرش فروشی دیگه فایده نداره - قسمت ۲
۱۷,۹۷۳
فرش فروشی دیگه فایده نداره
فرش فروشی دیگه فایده نداره
۱۶,۴۹۹
آداب میزبانی و غذا خوردن در جمع
آداب میزبانی و غذا خوردن در جمع
۳۸,۹۴۸
من بابا بزرگمو خیلی دوست دارم
من بابا بزرگمو خیلی دوست دارم
۲۷,۲۳۶
رضایت نامه ولی
رضایت نامه ولی
۳۳,۵۷۴
رعایت سکوت در مکان های عمومی
رعایت سکوت در مکان های عمومی
۲۶,۹۴۳
ببخشین باز دیر شد
ببخشین باز دیر شد
۳۴,۸۰۱
مرد عابد و راسو
مرد عابد و راسو
۲۶,۴۹۳
همه ویتامینش تو دنبشه
همه ویتامینش تو دنبشه
۳۰,۸۸۲
میوه و سلامت
میوه و سلامت
۲۵,۲۲۴
معلم زبان جدید
معلم زبان جدید
۳۵,۸۹۶
کتابخونه جدید
کتابخونه جدید
۱۵,۳۹۲
مسابقه صرفه جویی در آب
مسابقه صرفه جویی در آب
۲۸,۸۹۰
کیو آر
کیو آر
۲۲,۸۶۸