قسمت ۱۰

162,416

قسمت ۱۱
قسمت ۱۱
105,145
قسمت ۱۲
قسمت ۱۲
133,311
قسمت ۱۳
قسمت ۱۳
130,559
قسمت ۱۴
قسمت ۱۴
130,581
قسمت آخر
قسمت آخر
161,881
پشت صحنه
پشت صحنه
28,141
من نمی خوام منت کسی رو بکشم
من نمی خوام منت کسی رو بکشم
1,379
زلزله ترس نداره!
زلزله ترس نداره!
1,950
میرزایی مرد؟
میرزایی مرد؟
1,557
بچرخ تا بچرخیم
بچرخ تا بچرخیم
2,709
همه بر علیه نوری
همه بر علیه نوری
3,555
مراسم خواستگاری یا عزاداری؟
مراسم خواستگاری یا عزاداری؟
42,158
با ماله پدر هم کار نداشته باشید!
با ماله پدر هم کار نداشته باشید!
11,338
ما از داماد شانس نیاوردیم
ما از داماد شانس نیاوردیم
2,697
یادته برای فریده چیکارا کردی؟
یادته برای فریده چیکارا کردی؟
1,138
مادر زن تک خور!
مادر زن تک خور!
1,648
همه شهر از نوری طلبکاران
همه شهر از نوری طلبکاران
1,413
پول ما رو بده بریم!
پول ما رو بده بریم!
1,823
نامردی به اسم خلیل!
نامردی به اسم خلیل!
1,397
پای کی وسط رابطه ماست؟
پای کی وسط رابطه ماست؟
22,050
هیشکی براش تره هم خرد نمی کنه
هیشکی براش تره هم خرد نمی کنه
1,443
فریاد با لب خاموش !
فریاد با لب خاموش !
2,075
بخاطر یک برگ چک !
بخاطر یک برگ چک !
1,503
نون خ کیه؟
نون خ کیه؟
3,250
چه خوابی برام دیدی؟
چه خوابی برام دیدی؟
3,242
گاو صندوق یا شیرینی فروشی؟
گاو صندوق یا شیرینی فروشی؟
1,183
چک دسته مهیار چکار میکنه؟
چک دسته مهیار چکار میکنه؟
1,721
دوئل نوری و خلیل
دوئل نوری و خلیل
22,604
کیوان شریک  اصلی نون خ
کیوان شریک اصلی نون خ
2,761
دعوا سر چیه؟
دعوا سر چیه؟
2,175
نصف شهر تو بازداشتگاه
نصف شهر تو بازداشتگاه
2,969
روژان چرا نمیاد عروسی؟
روژان چرا نمیاد عروسی؟
1,048
چک دست تو چیکار می کنه؟
چک دست تو چیکار می کنه؟
1,430
چرا همه با نوری لج کردن؟
چرا همه با نوری لج کردن؟
18,381
توطئه مهیار علیه پدرش
توطئه مهیار علیه پدرش
1,687
تو دختری یا پاسبان؟
تو دختری یا پاسبان؟
2,870
می خوای فرار کنی؟
می خوای فرار کنی؟
3,252
چقدر عمه داری!
چقدر عمه داری!
3,460
نانی که بوی عرق نده از گلوم پایین نمیره!
نانی که بوی عرق نده از گلوم پایین نمیره!
17,436
آب به نوری نرسید!
آب به نوری نرسید!
3,158
این کشتی طوفان زده مال شما!
این کشتی طوفان زده مال شما!
4,242
تمرین زبان نروژی !
تمرین زبان نروژی !
1,775
نوری در سیل طلبکاران !
نوری در سیل طلبکاران !
2,326
موتور یا مینی بوس؟
موتور یا مینی بوس؟
3,031
نوری بدنبال داور فوتبال !
نوری بدنبال داور فوتبال !
19,339
رفتی برام آدم آوردی؟
رفتی برام آدم آوردی؟
۶۷۵
برای چی قهر کردی؟
برای چی قهر کردی؟
۷۷۷
نون خ  فرار کرده!!
نون خ فرار کرده!!
9,893
به پولمون می رسیم!
به پولمون می رسیم!
۷۸۱
مهیار یا نگهبان خونه نون خ!
مهیار یا نگهبان خونه نون خ!
۹۲۳
سیروس رو گرفتن!
سیروس رو گرفتن!
1,746
سریال نوروز ۹۸ از شبکه یک سیما
سریال نوروز ۹۸ از شبکه یک سیما
43,702
قسمت ۱
قسمت ۱
176,841
قسمت ۲
قسمت ۲
121,633
قسمت ۳
قسمت ۳
87,729
قسمت ۴
قسمت ۴
97,266
قسمت ۵
قسمت ۵
101,494
قسمت ۶
قسمت ۶
111,105
قسمت ۷
قسمت ۷
122,136
قسمت ۸
قسمت ۸
93,812
قسمت ۹
قسمت ۹
133,997