قسمت نهم - قیام منوچهر


شبکه امید
18 شهریور ماه 1399
05:45
قسمت هشتم - پادشاهی فریدون
قسمت هشتم - پادشاهی فریدون
1,486
قسمت ششم - قیام کاوه آهنگر
قسمت ششم - قیام کاوه آهنگر
5,058
قسمت پنجم - ظهور ضهاک
قسمت پنجم - ظهور ضهاک
967
قسمت ۳ - پادشاهی تهمورث
قسمت ۳ - پادشاهی تهمورث
1,278
قسمت  اول -  پادشاهی کیومرث
قسمت اول - پادشاهی کیومرث
2,540
قسمت چهل و پنجم - رویای افراسیاب
قسمت چهل و پنجم - رویای افراسیاب
1,068
قسمت چهل و چهارم - لشکرکشی تورانیان
قسمت چهل و چهارم - لشکرکشی تورانیان
1,842
قسمت چهل و سوم - نجات سیاوش از آتش
قسمت چهل و سوم - نجات سیاوش از آتش
1,134
قسمت چهل و دوم - سوزاندن سیاوش
قسمت چهل و دوم - سوزاندن سیاوش
913
قسمت چهل و یکم - دام سودابه برای سیاوش
قسمت چهل و یکم - دام سودابه برای سیاوش
892
قسمت چهلم - بازگشت سیاوش به آغوش پدر
قسمت چهلم - بازگشت سیاوش به آغوش پدر
750
قسمت سی و نهم - داستان سیاوش
قسمت سی و نهم - داستان سیاوش
924
قسمت دهم - جنگ منوچهر با سلم و تور
قسمت دهم - جنگ منوچهر با سلم و تور
4,142
قسمت سی و هفتم - حیله رستم
قسمت سی و هفتم - حیله رستم
835
قسمت سی و ششم - ملاقات رستم و سهراب
قسمت سی و ششم - ملاقات رستم و سهراب
954
قسمت سی و پنج مرگ ژندرزم
قسمت سی و پنج مرگ ژندرزم
833
قسمت سی و چهارم - توطئه هومان
قسمت سی و چهارم - توطئه هومان
1,624
قسمت سی و سوم - تسخیر دژ سفید
قسمت سی و سوم - تسخیر دژ سفید
770
قسمت سی و دوم - داستان سهراب
قسمت سی و دوم - داستان سهراب
953
قسمت سی و یکم - تهمینه
قسمت سی و یکم - تهمینه
1,512
قسمت سی ام فتح آسمان
قسمت سی ام فتح آسمان
821
قسمت بیست و نهم - رهایی پادشاه به دست تاج بخش
قسمت بیست و نهم - رهایی پادشاه به دست تاج بخش
1,061
قسمت بیست و هشتم - اسارت کیکاووس
قسمت بیست و هشتم - اسارت کیکاووس
2,839
قسمت بیست و هفتم - فتح مازندران
قسمت بیست و هفتم - فتح مازندران
1,076
قسمت بیست و ششم - جنگ مازندران
قسمت بیست و ششم - جنگ مازندران
918
قسمت بیست و پنج - شکست دیو سپید
قسمت بیست و پنج - شکست دیو سپید
1,261
قسمت بیست و دوم - ورود به هفت خوان
قسمت بیست و دوم - ورود به هفت خوان
1,579
قسمت بیست و یکم - لشگرکشی به مازندران
قسمت بیست و یکم - لشگرکشی به مازندران
1,120
پادشاهی کیکاووس
پادشاهی کیکاووس
4,134